Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Sử dụng đất
Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  
Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2021, cụ thể:  
Nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2021, cụ thể:  
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021, trong đó:  
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021, trong đó:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.359