Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo KTXH
I. Về kinh tế Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu từ đầu năm 2020; theo đánh giá thế giới, năm 2020 kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng giảm, cộng với tác động từ dịch sẽ làm suy giảm nhanh hơn. Tại Việt Nam là quốc gia đã cơ bản khống chế dịch bệnh nhưng cũng chịu ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Cùng chung trong bối cảnh của cả nước, cả tỉnh; thị xã Hương Trà đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm Covid-19: đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan dịch cúm Covid-19 đầy đủ, kịp thời cho tất cả các cấp, các ngành và mọi người dân để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh….  
I. TÌNH HÌNH:                            1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng 3.000 ha lúa, 20 ha lạc, 30 ha ngô, đậu các loại 90 ha.  - Cây lúa: đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy (gieo sạ: 2.957 ha; cấy 43 ha); cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh.  
I. TÌNH HÌNH:                            1. Sản xuất nông nghiệp: a) a) Trồng trọt: Đến nay, cây lúa đã thu hoạch xong 3.153,9 ha, năng suất đạt 59,8 tạ/ha, giảm 2,79 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; cây lạc đã thu hoạch cơ bản xong 898,8 ha, năng suất ước đạt 26 tạ/ha, tăng 13,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.  
I. TÌNH HÌNH:                            1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã đã gieo, trồng được 3.159,9 ha lúa, 800,7 ha lạc, 590 ha sắn, 44 ha ngô, 37,5 ha cây sen, 120 ha rau màu các loại. Đến nay, cây lúa đang giai đoạn chín sữa, chín sáp (đã thu hoạch được khoảng 43ha: Hải Dương 2ha, Hương Thọ 5ha, Hương Văn 25ha, Hương Phong 11 ha); cây lạc đang giai đoạn phát triển quả (đã thu hoạch khoảng 23 ha tại phường Hương Văn); cây sắn đang giai đoạn phát triển thân, lá.  
I. TÌNH HÌNH:                                         1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã đã gieo, trồng được 3.159,9 ha lúa, 796 ha lạc, 590 ha sắn, 44 ha ngô, 37,5 ha cây sen, 120 ha rau màu các loại. Đến nay, lúa trà đầu đã trỗ khoảng 87,5 ha (Hương Toàn 3 ha, Hương Thọ 5 ha, Tứ Hạ 6,5 ha, Hương Văn 27 ha, Hương Phong 40 ha…), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng; cây lạc đang ra hoa, đâm tia; cây sắn đang phát triển thân, lá.  
I. TÌNH HÌNH:                                         1. Sản xuất nông nghiệp: a) Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020: Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng 3.100 ha lúa (cấy 114 ha, gieo sạ 2.986 ha), 880 ha lạc, 700 ha sắn và 150 ha ngô.  
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 559 ha/723 ha sắn đã trồng, còn lại 164 ha chưa thu hoạch (Hồng Tiến 10ha, Bình Điền 10ha, Bình Thành 15ha, Hương Chữ 15ha, Hương Bình 20ha, Hương Văn 20ha, Hương Xuân 58ha…); năng suất ước đạt 178 tạ/ha. Ngoài ra, bà con đang chăm sóc khoảng 95 ha rau màu vụ đông (Hương An: 45ha, Hương Chữ: 25ha, Hương Xuân: 20ha…)  
Phần thứ nhất Tình hình kinh tế xã - hội năm  2019 Thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2018 của Thị ủy và nghị quyết số 33/2018/NQ.HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã ban hành quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2019 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:  
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 478 ha/720 ha sắn đã trồng (Hương Chữ 45ha, Hương Vân 55ha, Tứ Hạ 50ha, Hương Xuân 92ha, Hương Văn 165ha…), năng suất ước đạt 15 tấn/ha.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 169