Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của ông Ngô Xuân Hải; địa chỉ: Thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành
Ngày cập nhật 27/06/2017

Căn cứ vào hồ sơ lưu; tại số thứ tự 19 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả thẩm định và bổ sung tổng mức giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho cá tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hồ Tả Trạch tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2). Hộ gia đình ông được bồi thường với số tiền 4.171.000 đ là tiền đền bù đất Nông nghiệp hạng 3. Hiện UBND thị xã vẫn còn lưu giữ chữ ký nhận tiền của ông và tại các buổi làm việc, các ngành đã giải thích cụ thể cho ông về nội dung trên. Do vậy ông cho rằng chỉ nhận được số tiền 2.700.000 đ là không có cơ sở để được xem xét, giải quyết.

Riêng đối với diện tích 12.730 m2 đất sau đó lại gạch bỏ và tự điều chỉnh xuống 11.273,2 m2. Căn cứ Biên bản kiểm kê lập ngày 30/10/2002 của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Hương Trà (nay thị xã) đã được thể hiện diện tích 11.273,2 m2 có chữ ký đầy đủ giữa UBND huyện, Trưởng phòng NN-PTNT, UBND xã Bình Thành và hộ gia đình bị ảnh hưởng là ông Ngô Xuân Hải và Ông Ngô Xuân Xoan. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 12/6/2003 và Quyết định 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004      về việc phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho cá tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu tái định cư phụ vụ dự án hồ Tả Trạch tại xã Bình Thành, huyện Hương Trà (đợt 1 và đợt 2) trong đó hộ gia đình ông được thể hiện tại số thứ tự 33 phụ lục kèm theo Quyết định 1625/QĐ-UBND và số thứ tự 19 phụ lục kèm theo Quyết định 3966/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Qua nghiên cứu đơn đề ngày 27/02/2017 và đơn đề ngày 09/4/2017 của ông, UBND thị xã nhận thấy còn có sự mâu thuẩn và không thống nhất; cụ thể tại đơn đề ngày 27/02/2017, ông cho rằng diện tích đất của tôi là 12.730 m2 đất lâm nghiệp nhưng tại đơn đề ngày 09/4/2017 ông cho rằng trước đây tôi có 12.730 m2 đất trồng mía. Và đất trồng mía này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004 như đã nêu phần nhận tiền đất nông nghiệp hạng 3 nêu trên.

Qua nghiên cứu Báo cáo số 17/BC-PTQĐ ngày 04/4/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiến nghị đề xuất việc giải quyết đơn của ông Ngô Xuân Hải – trú tại thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành; xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-TNMT ngày 13/4/2017. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường, hổ trợ về đất; Trong đó hộ gia đình ông đã được điều chỉnh từ giá trị bồi thường, hổ trợ là 63.128.000 đ thành không bồi thường, hổ trợ.

Căn cứ vào hồ sơ lưu; tại số thứ tự 19 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả thẩm định và bổ sung tổng mức giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho cá tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hồ Tả Trạch tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2). Hộ gia đình ông được bồi thường với số tiền 4.171.000 đ là tiền đền bù đất Nông nghiệp hạng 3. Hiện UBND thị xã vẫn còn lưu giữ chữ ký nhận tiền của ông và tại các buổi làm việc, các ngành đã giải thích cụ thể cho ông về nội dung trên. Do vậy ông cho rằng chỉ nhận được số tiền 2.700.000 đ là không có cơ sở để được xem xét, giải quyết.

Riêng đối với diện tích 12.730 m2 đất sau đó lại gạch bỏ và tự điều chỉnh xuống 11.273,2 m2. Căn cứ Biên bản kiểm kê lập ngày 30/10/2002 của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Hương Trà (nay thị xã) đã được thể hiện diện tích 11.273,2 m2 có chữ ký đầy đủ giữa UBND huyện, Trưởng phòng NN-PTNT, UBND xã Bình Thành và hộ gia đình bị ảnh hưởng là ông Ngô Xuân Hải và Ông Ngô Xuân Xoan. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 12/6/2003 và Quyết định 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004      về việc phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho cá tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu tái định cư phụ vụ dự án hồ Tả Trạch tại xã Bình Thành, huyện Hương Trà (đợt 1 và đợt 2) trong đó hộ gia đình ông được thể hiện tại số thứ tự 33 phụ lục kèm theo Quyết định 1625/QĐ-UBND và số thứ tự 19 phụ lục kèm theo Quyết định 3966/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Qua nghiên cứu đơn đề ngày 27/02/2017 và đơn đề ngày 09/4/2017 của ông, UBND thị xã nhận thấy còn có sự mâu thuẩn và không thống nhất; cụ thể tại đơn đề ngày 27/02/2017, ông cho rằng diện tích đất của tôi là 12.730 m2 đất lâm nghiệp nhưng tại đơn đề ngày 09/4/2017 ông cho rằng trước đây tôi có 12.730 m2 đất trồng mía. Và đất trồng mía này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24/11/2004 như đã nêu phần nhận tiền đất nông nghiệp hạng 3 nêu trên.

Qua nghiên cứu Báo cáo số 17/BC-PTQĐ ngày 04/4/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kiến nghị đề xuất việc giải quyết đơn của ông Ngô Xuân Hải – trú tại thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành; xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-TNMT ngày 13/4/2017. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường, hổ trợ về đất; Trong đó hộ gia đình ông đã được điều chỉnh từ giá trị bồi thường, hổ trợ là 63.128.000 đ thành không bồi thường, hổ trợ.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.726