Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của các ông Trần Đức, Nguyễn Nhỏ; địa chỉ: Thôn Bình Dương, xã Bình Thành
Ngày cập nhật 27/06/2017

Ngày 14/6/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1637/UBND-KNTD trả lời đơn của các ông Trần Đức, Nguyễn Nhỏ với nội dung như sau:

1. Đối với trường hợp của ông Trần Đức: Tại biên bản làm việc ngày 19/5/2017 của UBND xã Bình Thành đối với ông: ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm, nguyện vọng xin số đất trên để gia đình sử dụng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm; tổ công tác của xã sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Nhỏ: Tại biên bản làm việc ngày 31/5/2017 của UBND xã đối với ông: Ông đồng ý giao trả lại diện tích đã lấn chiếm nhưng nguyện vọng gia đình ông là nếu gia đình nào được nhà nước giao diện tích đất trên thì hỗ trợ lại tiền phát quang cho gia đình ông và đã được Chủ tịch UBND xã Bình Thành ghi nhận, và sẽ chủ trì để xử lý giữa các bên hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ của tỉnh là 6.500.000đ/ha.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông sẽ hướng dẫn cho các bên thỏa thuận hoàn trả chi phí phát thực bì, trồng rừng theo định mức của Nhà nước.

1. Đối với trường hợp của ông Trần Đức: Tại biên bản làm việc ngày 19/5/2017 của UBND xã Bình Thành đối với ông: ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm, nguyện vọng xin số đất trên để gia đình sử dụng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm; tổ công tác của xã sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Nhỏ: Tại biên bản làm việc ngày 31/5/2017 của UBND xã đối với ông: Ông đồng ý giao trả lại diện tích đã lấn chiếm nhưng nguyện vọng gia đình ông là nếu gia đình nào được nhà nước giao diện tích đất trên thì hỗ trợ lại tiền phát quang cho gia đình ông và đã được Chủ tịch UBND xã Bình Thành ghi nhận, và sẽ chủ trì để xử lý giữa các bên hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ của tỉnh là 6.500.000đ/ha.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông sẽ hướng dẫn cho các bên thỏa thuận hoàn trả chi phí phát thực bì, trồng rừng theo định mức của Nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 103