Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trà lời đơn của ông Trần Duy Lâm; địa chỉ: TDP4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/11/2017

Ngày 01/11/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2672/UBND-KNTD ngày 01/11/2017 trả lời đơn ông Trần Duy Lâm với nội dung sau:

Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất)  và theo quy định tại Mục 6, Điều 19 của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với ông không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất)  và theo quy định tại Mục 6, Điều 19 của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với ông không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 100