Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 25/09/2013

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Chủ tịch

Hà Văn Tuấn

hvtuan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

0914156345

 

Phó Chủ tịch

Châu Viết Thành

cvthanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn

0914488003

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Chủ tịch

Nguyễn Duy Hùng

ndhung.huongtra@thuathienhue.gov.vn

0941346891

                     

Phó Chủ tịch

Nguyễn Viết Hà

nvha.huongtra@thuathienhue.gov.vn

0918380635

Phó Chủ tịch

Đỗ Ngọc An

dnan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

0905265326

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

          UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1589 /QĐ-UBND, ngày 11  tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 2937 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Văn Tuấn.

Căn cứ Quyết định số 71 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chức danh  Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Duy Hùng.

Căn cứ Quyết định số  2251 /QĐ-UBND ngày 01tháng 09 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chức danh  Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Ngọc An.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã

1. Chủ tịch là người lãnh đạo và điều hành công tác UBND, các thành viên UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã theo những nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 27, 28, 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015 và quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị xã.

 2. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của UBND thị xã theo sự phân công của Chủ tịch, được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết tất cả các lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về kết quả các công việc được giao, trừ những công việc Chủ tịch trực tiếp giải quyết.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc. Nếu có công việc liên quan đến lĩnh vực khác thì Phó Chủ tịch đó phải chủ động phối hợp với Phó Chủ tịch liên quan để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

 4. Tuỳ theo tình hình thực tế, việc phân công công việc giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có thể thay đổi.

5. Chủ tịch chịu trách nhiệm về các Quyết định của các Phó Chủ tịch khi thực hiện công việc được Chủ tịch phân công.

6. Hai tuần một lần, vào sáng thứ hai, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể. Chủ tịch tổ chức giao ban, hội ý đột xuất để xử lý công việc.

Điều 2. Nội dung công việc được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch trong giải quyết công việc được phân công

Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND thị xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thị xã trước Hội đồng nhân dân thị xã và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND cấp xã, phường xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước; đề án phát triển ngành, lĩnh vực địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND thị xã ban hành hoặc ban hành theo quy định.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND cấp xã, phường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật, các nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền những vấn đề nảy sinh và nghiên cứu đề xuất những vấn đề về chính sách, giải pháp cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công. Nếu phát hiện các cơ quan thuộc UBND thị xã, HĐND, UBND cấp xã, phường ban hành văn bản hoặc làm những việc trái pháp luật, quy định của UBND thị xã, của Chủ tịch UBND thị xã thì tạm đình chỉ việc thi hành, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND thị xã biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong lĩnh vực được phân công. Ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Chủ tịch phân công (trừ những văn bản Chủ tịch ký), hoặc khi được uỷ quyền. Trường hợp văn bản trình Chủ tịch ký ban hành thì Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đó phải có ý kiến trước khi Chủ tịch ký.

 4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc cơ quan được Chủ tịch phân công phụ trách.

 5. Phó Chủ tịch không được xử lý những vấn đề ngoài phạm vi Chủ tịch phân công và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch trực tiếp xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực mình phụ trách.

Điều 3. Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau

1. Đồng chí Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã

Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã và thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; chương trình thanh tra hàng năm.

- Điều hành về ngân sách; xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật; quản lý đô thị.

- Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; quy chế làm việc của UBND thị xã.

- Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND thị xã; thu hút đầu tư.

- Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại.

- Công tác quản lý tài sản công, quyết toán ngân sách hàng năm, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Theo dõi các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Công tác dân vận chính quyền.

- Phụ trách chung về thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phụ trách chung về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời gian và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND thị xã mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc.

 - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quy định của pháp luật.

 - Quan hệ phối hợp giữa UBND thị xã với Thường vụ thị uỷ, Thường trực HĐND thị xã, các Ban Đảng thị ủy, Chi cục Thi hành án dân sự, Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị

Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Ban QL DA Đầu tư xây dựng khu vực, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước .

3. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Phụ trách lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, khoa học công nghệ và các lĩnh vực kinh tế ngành, gồm:

-  Chương trình xây dựng nông thôn mới.

-  Duy trì và phát triển các Hợp tác xã thuộc các lĩnh vực, kinh tế trang trại, định canh, định cư, nước sạch và VSMT nông thôn.

-  Lĩnh vực giao thông vận tải; công tác bồi thường GPMB, tái định cư.

 - Quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; công tác phòng cháy chữa cháy.

 - Công tác dân tộc.

 - Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông.

- Công tác phòng chống lụt bão và TKCN; an toàn giao thông.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Được Chủ tịch uỷ quyền thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt dài ngày tại trụ sở cơ quan làm việc.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị

Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đầu nguồn Sông Bồ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thống kê, Bưu chính, Viễn thông.

2. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Phụ trách lĩnh vực Văn hoá- xã hội và các lĩnh vực khác, bao gồm:

- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch.

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình.

- Công tác dân tộc (mảng chính sách), tôn giáo; chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng; công tác hộ tịch, hộ khẩu, hoạt động nhân đạo.

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

- Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội khác. Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

- Quan hệ phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hội đặc thù.

- Chủ trì theo dõi hoạt động phong trào Chủ nhật xanh của thị xã.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Là người phát ngôn của UBND thị xã.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị

Phòng Lao động –TBvà XH, Văn hoá và Thông tin, Trung tâm văn hóa- thông tin- thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên,  Phòng Tư  pháp, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội.

Điều 4. Quá trình điều hành công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND thị xã có thể điều chỉnh sự phân công cho phù hợp trong các trường hợp sau đây:

- Phó Chủ tịch đi công tác, vắng nhiệm sở dài ngày, không thể giải quyết được những công việc đã phân công.

- Phó Chủ tịch phụ trách có lý do chính đáng không trực tiếp giải quyết được công việc thuộc trách nhiệm của mình.

- Có thay đổi các Phó Chủ tịch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.496