Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020
Ngày cập nhật 13/03/2020

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã ban hành kế hoạch số 39/KH-BCĐ về triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 với mục đích: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tuyến phố văn minh; tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp gắn với việc thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

- Trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa

- Trên 90% làng, thôn, TDP đạt danh hiệu văn hóa

- Trên 90% cơ quan, trường học đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hoá

- Công nhận 1 - 2 đơn vị xã văn hóa nông thôn mới; 01 phường văn minh đô thị

- Hoàn thành đăng ký xã văn hóa nông thôn mới

Nhiệm vụ đối với BCĐ các xã, phường

- Xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể của phong trào đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để có căn cứ chỉ đạo thực hiện.

- Hướng dẫn Ban vận động các làng, thôn, tổ dân phố tổ chức đăng ký danh hiệu văn hoá; đăng ký, xét danh hiệu gia đình văn hoá năm 2020; cuối năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và lập danh sách các làng, thôn, tổ dân phố đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận và xét đề nghị UBND thị xã khen thưởng theo tinh thần Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục kiện toàn BCĐ, xây dựng quy chế làm việc của BCĐ và thực hiện phân công các thành viên một cách cụ thể; kiện toàn BVĐ các thôn, TDP theo hướng hiệu quả tích cực.

- Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tiến hành rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định, hoàn thành hồ sơ trình BCĐ thẩm định trong quý III năm 2020. Phường Hương Văn rà soát lập hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hoàn thành hồ sơ trình BCĐ thẩm định đề nghị công nhận trong quý III năm 2020.

- Tổ chức công bố và trao tặng các danh hiệu Gia đình văn hoá và danh hiệu làng, thôn, tổ dân phố văn hoá theo tinh thần Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh bổ sung quy ước của các làng, thôn, tổ dân phố theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ đối với Ban chỉ đạo thị xã

- Thẩm định Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đối với xã Bình Thành (quý II năm 2020).

- Thẩm định hồ sơ đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận danh hiệu văn hoá đối với các làng, thôn, tổ dân phố; thẩm định hồ sơ đề nghị UBND thị xã xét khen thưởng làng, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá 5 năm liền; Kiểm tra đề nghị BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm năm liền (tháng 9/2019).

- Kiểm tra, đánh giá đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường văn minh đô thị”.

- Thực hiện chế độ giao ban Ban chỉ đạo theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2781/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai Đề án truyền thông phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020

- Tổng kết thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2015 - 2020 (quý IV)

- Kiểm tra, công nhận “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2019 - 2020

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.406
Truy câp hiện tại 1.122