Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Kỳ họp Ủy ban nhân dân thị xã tháng 3 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp thường kỳ tháng 3 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đặt vấn đề về nội dung cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, lãnh đạo các phòng ban báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2020, các tồn tại, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19:   

Trong bối cảnh hiện nay, dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa xác định thời điểm kết thúc, yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, tổ trưởng tổ dân phố nắm chắc số người lạ đến lưu trú và người dân trên địa bàn đi làm ăn, học tập, công tác trở về địa phương để thực hiện công tác khai báo y tế để có biện pháp phòng dịch hiệu quả. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả; đấu tranh quyết liệt với những thông tin thất thiệt, thiếu chính xác, nhất là trên môi trường mạng để củng cố niềm tin, giảm thiểu sự hoang mang, ổn định tâm lý của người dân và các nhà đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

2. Thực hiện việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

Cùng với quyết tâm chống dịch Covid-19, yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường triển khai khẩn trương, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng góp phần hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:

2.1. Công tác thu ngân sách:

- Chi cục Thuế khu vực Hương Điền tập trung chỉ đạo các đội thuế phối hợp với UBND các phường, xã, các ngành tăng cường kiểm tra, nắm chắc đối tượng, phân loại, xử lý các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, chống thất thu thuế, đặc biệt là công tác chống thất thu thuế đối với việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1561/UBND-NĐ ngày 03/3/2020 nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi của thị xã ngay từ đầu năm.

- Phòng Tài chính Kế hoạch theo dõi tiến độ thu ngân sách để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch sử dụng nguồn thu hợp lý; quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Xây dựng kịch bản ngân sách nếu dự toán ngân sách năm 2020 không hoàn thành  kế hoạch để chủ động điều hành.

* Về thu tiền sử dụng đất:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất đôn đốc các địa phương, Ban quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020, Công văn số 79/UBND-VP ngày 09/01/2020, Công văn số 662/UBND-VP ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá trong năm 2020.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục các khu đất (08 lô đất thuộc khu quy hoạch tổ dân phố 3, phường Hương Chữ; 05 lô đất thuộc khu quy hoạch Triều Sơn Trung); phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản để thông báo đấu giá trước ngày 20/3/2020.

- UBND các xã, phường (Hương Văn, Hương An, Hương Hồ, Hương Phong): Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đo đạc địa chính các khu đất (khu quy hoạch TĐC Bố Chi, giai đoạn 2; khu quy hoạch vùng Lai Bai; khu quy hoạch đất ở kết hợp dịch vụ tại TDP Bồn Phổ; khu quy hoạch thôn Thuận Hòa) để phục vụ công tác thu hồi và giao đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan họp xác định giá đất cụ thể để tham mưu thị xã trình UBND tỉnh xin giá đất cụ thể đối với các khu đất trên; các công việc trên hoàn thành trước trước ngày 30/3/2020.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã khẩn trương hoàn thành thủ tục để triển khai các khu dân cư La Khê (Hương Vinh), Thanh Chữ (Hương An), Thanh Lương (Hương Xuân).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã.

2.2. Về đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã: Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã giao làm chủ trương đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá (khu quy hoạch TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân; khu quy hoạch TDP Thanh Chữ, phường Hương An; khu quy hoạch đất ở thôn Lại Thế, xã Hương Vinh)

- Ban QLDA ĐTXD KV thị xã, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư: Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2020, Công văn số 213/UBND-TCKH ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thực hiện tiến độ đầu tư công và tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2020 (kèm theo văn bản). Nhất là các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn của địa phương đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư.

3. Một số công việc khác:

- Phòng Quản lý đô thị:

+ Bám sát nội dung thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu UBND thị xã kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng bảo tồn và phát huy đô thị cổ Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; hoàn thành trước ngày 30/3/2020.

+ Tham mưu thị xã lập dự án tưới nước đường tỉnh Lộ 16 để hạn chế ô nhiễm môi trường; đồng thời, phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thị xã nguồn kinh phí để thực hiện dự án tưới nước trên, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020. 

+ Phối hợp với phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn, đôn đốc xã Bình Tiến hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới xã trên cơ sở kết nối nông thôn mới Hồng Tiến và nông thôn mới Bình Điền trước đây; hoàn thành trước ngày 25/4/2020.

- Phòng Tài Chính – Kế hoạch:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thủ tục điều chuyển nguồn vốn công trình nâng cấp đường lên di tích lịch sử Dốc ông Ầm sang thi công công trình nâng cấp đường Hạ Rột, phường Hương Chữ; hoàn thành trước 17/3/2020.

+ Tham mưu thị xã quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu tất cả các công trình trong tháng 3 năm 2020.

+ Nghiên cứu quy chế quản lý, vận hành để tham mưu thị xã giao trách nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quản lý các công trình: Điện chiếu sáng dọc quốc lộ 1 A, công viên trung tâm và hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

- Phòng Kinh tế:

+ Khẩn trương tham mưu thị xã kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong năm 2020 gắn với Chương trình mỗi địa phương một sản phẩm (OPCOP), hoàn thành trước 20/3/2020.

+ Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phòng Kinh tế thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, thương mại, dịch vụ du lịch, quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” trên địa bàn thị xã và điểm quy hoạch phân khu chức năng đặc thù để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại phường Hương Văn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư theo quy định.

+ Tổ chức rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã để tham mưu UBND thị xã đầu tư bảo đảm năm 2020 có thêm 2 xã (Hương Thọ, Hương Phong) đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài Chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo để tham mưu thị xã tổ chức họp chuyên đề về thu giá dịch vụ, vệ sinh môi trường kết hợp với đề án ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thị xã.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức rà soát, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã để tham mưu UBND thị xã kế hoạch, lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020 (trường, đề xuất các hạng mục tối thiểu, thời gian…); hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Tham mưu văn bản xin chủ trương UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh về việc bổ sung bãi thải phục vụ san lấp dọc tuyến đường quốc lộ 1A từ cầu An Lỗ đến phường An Hòa, thành phố Huế.

 

Ngô Đình Đức - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 264