Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2020
Ngày cập nhật 19/03/2020

Để  tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:

 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

2. Tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu thị xã lần thứ IV

3. Tổng kết, đánh giá Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

4. Tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thị xã.

5. Tiếp tục triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam tại xã Bình Thành.

II. CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề, các chương trình tuyên truyền trọng điểm về công tác gia đình nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6; ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020: tiếp tục thực hiện chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”.

- Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

- Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 15/5/2020 đến ngày 30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thị xã.

4. Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn thị xã.

5. Thực hiện thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp về Phòng, chống bạo lực gia đình với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Theo Kế hoạch UBND thị xã giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, UBMTTQVN, các đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường triển khai thực hiện.

 

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 157