Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, năm 2020
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 16/3/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà năm 2020 như sau:

 

Tổng số biên chế được giao năm 2020 là 2.012 biên chế, cụ thể:

- Công chức: 81 biên chế.

- Viên chức: 1.856 người,

 Trong đó:

  + Cơ quan hành chính: 22 người;

  + Đơn vị sự nghiệp khác: 33 người;

  + Đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.801 người.

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt HĐ68): 75 người,  

     Trong đó:

  + Cơ quan hành chính: 07 người;

  + Đơn vị sự nghiệp khác: 02 người;

  + Đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 66 người.

Giao trách nhiệm:

- Phòng Nội vụ thị xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện biên chế theo quy định. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, HĐ68 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quyết định phân bổ số lượng người làm việc cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc.

 

Tâm Sỹ - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.738
Truy câp hiện tại 1.168