Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523 /QĐ-UBND  về việc phê duyệt Danh sách 1.479 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 78 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.401 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.479.000.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng). Chi tiết danh sách kèm theo.  
Ngày  29  tháng  6  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách trợ cấp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng, học viên sơ cấp nghề thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.  
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 04 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Danh sách chi tiết kèm theo như sau:  
Ngày 10 tháng 6  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  693/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 08 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Có danh sách kèm theo:  
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 694 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.Lý do:  Từ trần. Có danh sách kèm theo:  
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 628 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 151.616.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý I năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 03 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần của phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.412
Truy câp hiện tại 2.071