Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy phường Tứ Hạ tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị 35-CT/TW và Chỉ thị 38-CT/TU
Ngày cập nhật 13/08/2019

Sáng ngày 06/8/2019, Đảng uỷ phường Tứ Hạ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 38-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản mới của Đảng các cấp, cho các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.  

 

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thôi-Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kết luận 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; triển khai Kế hoạch 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghe đồng chí Lê Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ triển khai, quán triệt Kết luận 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế; Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế; Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận 53-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội; Kế hoạch 90-KH/TU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Ngô Văn Đông - phường Tứ Hạ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.810