Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy xã Hương Phong tiến hành phiên họp mở rộng
Ngày cập nhật 12/11/2019

Vào ngày 04/11/2019 tại hội trường UBND xã Hương Phong, Đảng ủy xã Hương Phong tiến hành hội nghị Đảng ủy mở rộng, tại phiên họp các đồng chí đại biểu đã được triển khai một số văn bản mới của Trung ương, bao gồm: thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 và quán triệt một số văn bản mới về cán bộ.

 

Triển khai Hướng dẫn số 19 ngày 12/9/2019 về thực hiện một số điều trong quy định 126 ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”; Hướng dẫn số 21 và số 26 ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và hướng dẫn về việc Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kết luận số 54 ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... và một số nội dung khác. Hội nghị cũng đã tiến hành triển khai kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 trên toàn địa bàn xã; qua đó, từ tháng 9 đến tháng 11 các chi bộ hoàn thành công tác xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự Đại hội, trong tháng 11, Ban thường vụ Đảng ủy duyệt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự của các chi bộ, dự kiến đến tháng 12/2019 sẽ tiến hành Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 374