Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ xã Hương Phong tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương 11 khóa XII và tuyên truyền thời sự biển đông
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 14/11/2019 tại hội trường Trường TH Vân An, đảng bộ xã Hương Phong tiến hành hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương 11 khóa XII và tuyên truyền thời sự biển đông.

 

Hội nghị đã được đồng chí Mai Văn Trí, Phó chủ nhiệm UBKT bội đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 11 khóa XII; theo đó hội nghị được tổ chức từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác; Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí cũng đã tiến hành tuyên truyền về tình hình thời sự biển đông hiện nay; các chủ trương, quan điểm của Đảng và nhà nước về xử lý, giải quyết tranh chấp trên biển đông và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Những thông tin trao đổi tại hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm được toàn diện, đầy đủ, có hệ thống về những vấn đề thời sự tình hình biển đông hiện nay; nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, từ đó, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 364