Tìm kiếm thông tin
Giới thiệu về cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015)
Ngày cập nhật 24/03/2020

Hương Xuân có lịch sử “tụ cư” từ thuở sơ khai đến nay qua hơn 7 thế kỷ đến năm 1438, trong dòng người di cư từ phương Bắc vào Nam lập nghiệp, có một vài cộng đồng dân cư hợp quần lại để dựng nên làng Thanh Kệ (Thanh Lương ngày nay), làng Liễu Cốc và đã hình thành lên Hương Xuân từ thuở đó.

 

Hương Xuân có một quá trình lịch sử hào hùng trong phòng chống thiên tai, áp bức bóc lột một cách kiên cường, bền bỉ, nông dân Hương Xuân trải qua bao thế hệ đã bỏ biết bao công sức, nước mắt, mồ hôi và cả xương máu để khai khẩn hoang thành vùng đất phì nhiêu, đã vượt qua biết bao khó khăn, nghiệt ngã để chế ngự, đương đầu với thiên nhiên quyết giữ bình yên cho xứ sở. Đặc biệt, từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân phường Hương Xuân đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách cùng cả nước giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tam năm 1945, đánh giành thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước đi vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trên vùng đất Hương Xuân, 10 năm sau khi ra đời Chi bộ Đảng ở Hương Trà, Chi bộ chiến đấu được thành lập vào tháng 3-1947 đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử trọng đại. Từ đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Xuân có thêm những thuận lợi cơ bản để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến và kiến quốc, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn tháng.

Sau hơn 3 năm tổ chức biên soạn và chỉnh sửa qua 4 cuộc hội thảo góp ý và một hội nghị góp ý nghiệm thu toàn tập lần cuối, BCH Đảng bộ phường Hương Xuân quyết định ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015). Cuốn sách được biên sọan một cách có hệ thống những chặng đường lịch sử mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đã trải qua, phản ánh cụ thể những hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời chiến cũng như hòa bình. Từ đó, mục đích của cuốn sách là cung cấp cho người đọc, trước hết là cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường hiểu biết hơn về quá trình lịch sử của Đảng bộ phường, nhận thức đầy đủ hơn vai trò của mình trong quá khức cũng như hiện tại, trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và đoàn kết, đem hết trí tuệ và sức lực của bản thân để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Cuốn sách còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đến với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trên địa bàn và trong cả nước đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu để bảo vệ và xây dựng vùng đất Hương Xuân đang ngày càng phát triển trên nhiều mặt.

Cuốn sách gồm phần mở đầu, 5 chương, kết luận và phụ lục với các mốc phân kỳ lịch sử phản ánh quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng trên địa bàn phường Hương Xuân, tập trung vào các thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), đế quốc Mỹ (1954-1975) và thời kỳ hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-2015), cụ thể đó là:

Chương 1: Đảng lãnh đạo nhân dân Hương Xuân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930-1945). Trong giai đoạn này, thực dân Pháp tăng cường các chính sách nhằm buộc chặt Việt Nam trong quỹ đạo thuộc địa. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tạo nên những biển đổi căn bản trong nền kinh tế, xã hội của Việt Nam, gây cho cách mạng Việt Nam những tổn thất nặng nề. Cùng với đó, từ khi quân Nhật vào Đông Dương, nhân dân cả nước nói chung, Hương Xuân nói riêng phải chịu cảnh một cổ hai tròng bởi ác thống trị của Pháp và Nhật. Ách áp bức, bóc lột của thực dân và phát xít càng trở nên nặng nề. Sự vùng lên của dân tộc là tất yếu. Nhiều người con Hương Xuân sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, bất chấp tù đày, tra tấn, nhân dân Hương Xuân vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng, vào tiền đồ cách mạng, liên tục tham gia nhiều phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ và tích cực, chuẩn bị các điều kiện để khởi nghĩa giành chính quyền. Sau 6 thập kỷ dưới sự thống trị của thực dân Pháp và 5 năm của phát xít Nhật, cùng với cả nước, nhân dân Hương Xuân đã giành lại được độc lập và tự do

Chương 2: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hương Xuân xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi rất cơ bản, song cũng đứng trước những thử thách vô cùng nghiêm trọng. Cùng với nạn ngoại xâm, chính quyền cách mạng non trẻ còn phải đối diện với những thử thách to lớn khác đó là giặc đói và giặc dốt. Cũng như nhân dân cả nước, cách mạng đã đem lại sự đổi đời hết sức lớn lao cho nhân dân Hương Xuân, đó là được làm người dân của một nước độc lập, được làm chủ chính vận mệnh của mình và quyền làm chủ đất nước. Nhân dân Hương Xuân giàu truyền thống yêu nước, có ý chí cách mạng kiên cường, đã biểu thị quyết tâm, kiên quyết đứng lên xây dựng và bảo vệ chế độ mới, đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Xuân đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Chương 3: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hương Xuân kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975). Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Xuân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Đảng, Nhà nước ghi công là Anh hùng lực lượng vũ trang. Đây là niềm tự hào, là điểm tựa, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đang ra sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương, đất nước.

Chương 4: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hương Xuân xây dựng và bảo vệ quê hương (1975-1977). Sau 21 năm anh dũng, kiên cường kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, ngày 24/3/1975 Hương Xuân được giải phóng, đến ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đất nước thống nhất. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Xuân cùng với cả huyện, cả tỉnh bước vào giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định cuộc sống và xây dựng chế độ mới.

Chương 5: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Hương Xuân thực hiện đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa (1990-2015).  Trên đà đổi mới của đất nước, nền kinh tế của Hương Xuân có những bước phát triển vững chắc theo hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp. Nguồn ngân sách ổn định và tăng trưởng đều qua hàng năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt của địa phương, từ nông thôn chuyển thành đô thị. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội phát triển đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. An ninh quốc phòng được giữ vững. Tất cả những thành tựu đó gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hương Xuân qua các nhiệm kỳ. Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong mọi mặt đời sống xã hội, đưa Hương Xuân vững bước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Nhìn lại chặng đường 85 năm nhân dân Hương Xuân trải qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể thấy rằng Hương Xuân là nơi sớm có truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hương Xuân một lòng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mũ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Bao thế hệ gia đình người dân Hương Xuân đã bất chấp các thủ đoạn tra tấn, khủng bố của địch, ngay cả trong thời điểm phong trào cách mạng đen tối nhất, vẫn một lòng, một dạ son sắt với Đảng, tìm mọi cách nuôi dưỡng, che giấu cán bộ, đào hàng chục căn hầm bí mật ngay trong chính nhà mình và đặc biệt đã hình thành nên nhiều căn cứ Lõm, một hình thức sáng tạo, độc đáo về xây dựng cơ sở mật ngay trong lòng địch.

Hương Xuân được Tổ quốc ghi công 292 liệt sỹ, 182 thương binh, 47 Bà MVNAH, 1724 huân chương, huy chương các loại, 623 gia đình có công với cách mạng. Những cống hiến của Đảng bộ và nhân dân phường Hương Xuân đã được Đảng và nhà nước ghi nhận, phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ kinh nghiệm cùng với sức mạng đoàn kết toàn Đảng, quân và dân phường Hương Xuân được đúc kết trong 85 năm qua là tài sản, tinh thần vô giá để Đảng bộ và nhân dân phường Hương Xuân ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là một trong những điểm sáng trong xây dựng và phát triển của thị xã Hương Trà.

 

Nguyễn Thị Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 2.267