Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND phường Hương Xuân bầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 19/11/2018

Thường trực HĐND phường Hương Xuân đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 01/11/2018 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 với mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

 

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo bằng văn bản và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân gửi đến Thường trực HĐND phường chậm nhất là trước ngày 23/11/2018. Cụ thể: Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tính từ thời điểm được HĐND phường bầu đến nay; nội dung báo cáo là kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, cần bổ sung mục tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tự đánh giá kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo trong khoảng 4 đến 5 trang, đánh máy và in trên khổ A4, không kèm theo phụ lục;  bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Trước ngày lấy phiếu tín nhiệm, nếu đại biểu HĐND có yêu cầu thì người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Thường trực HĐND và đại biểu HĐND có yêu cầu (theo quy định tại Điều 9, Nghị quyết 85/2014/QH13).

Thời gian lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại kỳ họp thứ 07, HĐND phường Hương Xuân khóa XI, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2018.

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.180