Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theoQuyết định 102/2009/QĐ-TTg
Ngày cập nhật 28/11/2018

Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Quyết định phê duyệt danh sách người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp năm 2018 của xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, với:

Số lượng: 33 hộ, gồm 109 nhân khẩu (có danh sách đính kèm)

Số tiền: 109 người x 100.000 đồng/người = 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.951
Truy câp hiện tại 4.848