Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Chương trình Dịch vụ - Du lịch năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Dịch vụ - Du lịch năm 2019.

 

1.Mục tiêu:

Đẩy mạnh đàu tư nâng cấp, phát triển hạ tần dịch vụ, thương mại, du lịch, tạo bước phát triển đột phá trong ngành dịch vụ - du lịch. Tập trung phát triển các ngành có lợi thế mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực và gắn liền với mục tiêu phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ. Phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp.

Phấn đấu xây dựng du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã, khai thác một cách hiệu quả, hợp lý tài nguyên du lịch sẵn có trên địa bàn, góp phần cùng với tỉnh đưa ngành Du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tập trung phát triển du lịch sinh thái dự vào cộng đồng, du lịch biển và đầm phá thông qua việc liên kết, xây dựng, kết nối các tour, tuyến, các khu điểm du lịch của Hương Trà trong hệ thống các tour, tuyến du lịch của tỉnh; từng bước phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương góp phần tạo việc làm, giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng; huy động mọi nguồn lực, khai thác một cách hợp lý tiềm năng, lợi thế và phát huy các giá trị tài nguyên phát triển du lịch để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển du lịch – dịch vụ.

Nhiệm vụ cụ thể tiếp tục phát triển ngành dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, sản phẩm dịch vụ năm 2019 phấn đấu đón khoảng 350 – 450 nghìn lượt khách, tăng khoảng 1,15% so với năm 2018. Hoàn chỉnh các quy hoạch đưa vào khai thác từ 1 đến 2 địa điểm du lịch trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt khoảng 3.064 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018.

2.Chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng trường ngành dịch vụ:                          19%

- Dịch vụ chiếm tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế:            46%

3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: Tập trung cho công tác quy hoạch, kế hoạch và tăng nguồn lục cho phát triển Dịch vụ - Du lịch, trong đó tập trung nguồn vốn đầu tư, nhân lực, cải cách hành chính, nâng cao trình độ quản lý và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư quảng bá mở rộng thị trường

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.902
Truy câp hiện tại 676