Tìm kiếm thông tin
Chung tay thực hiện tốt công tác Tài nguyên và môi trường năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên trong năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích:

- Xác định rõ chỉ tiêu kế hoạch cụ thể công tác Tài nguyên và môi trường năm 2019 của Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Hương Trà.

- Làm cơ sở để phòng Tài nguyên và môi trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công việc của Phòng Tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng phương án về lực lượng và cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, lập dự toán kinh phí để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tham gia phối hợp thực hiện các công việc có liên quan theo chức năng nhiệm vụ ngành và trách nhiệm của địa phương.

1.2. Yêu cầu:

Thực hiện hoàn thành kế hoạch, đúng quy định của pháp luật, chấp hành đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng tháng, quý để có kiến nghị giải pháp thực hịên nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019.

2. Nội dung kế hoạch:

2.1. Về công tác quản lý nhà nước về đất đai.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai 2013; pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo; và các Nghị định thi hành Luật.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổ chức công khai, thực hiện quy hoạch theo quy định; thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 theo đúng quy định; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019; đăng ký danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2020.

- Thụ lý tham mưu giải quyết kịp thời công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phát sinh trong năm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai công tác kê khai, đăng ký cho tất cả các thửa đất chưa đăn ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp được trình kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp UBND xã, phường giao đất trái thẩm quyền; các trường hợp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phối hợp thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính phường Tứ Hạ và các thôn Bao Vinh, Thế Lại Thượng xã Hương Vinh; hoàn thành công tác lập dữ liệu địa chính; vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính và triển khai giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 – 4 trên môi trường mạng.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, đăng ký quản lý, xây dựng phương án sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường quản lý.

- Phối hợp các ngành, tham mưu UBND thị xã rà soát đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn.

- Phối hợp các ngành chỉ đạo thực hiện quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông thôn để tạo quỹ đất đấu giá.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 28/8/2016 và chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 27/7/2017 của UBND thị xã về triển khai thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; thụ lý, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp đất đai kịp thời, đúng thời gian và quy định pháp luật.

- Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời và đúng quy định của pháp luật công tác thẩm định, tham mưu UBND thị xã phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình thu hồi đất trên địa bàn; thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện công tác định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn thị xã để thực hiện thu hồi đất, bồi thường về đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và các nhiệm vụ đột xuất do UBND thị xã phân công.

- Thực hiện công tác giải quyết hồ sơ công việc và ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã qua mạng điện tử; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

2.2. Về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2019.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị hội thảo, xây dựng pano, áp phích… để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt các hoạt động về bảo vệ môi trường, hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 891/QĐ- UBND ngày 06/8/2012; Phối hợp các sở ngành xúc tiến đầu tư xây dựng dự án xử lý rác tại xã Hương Bình theo chủ trương của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; phấn đấu thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nội thị 95; khu vực ngoại thị 86% );

- Tiếp tục triển khai các mô hình thu gom xử lý rác để làm phân vi sinh, thu gom rác xử lý thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các xã, phường; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác diệt trừ cây ngoại lai, chỉ đạo tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại các xã vùng đồi núi, vùng cát, vùng ven biển đầm phá, trung tâm các phường, xã, các tuyến phố, các đường làng, ngõ xóm tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

- Phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan trắc nguồn nước trên địa bàn các xã, phường, nhất là nguồn nước mặt tại khu vực đầm phá 02 xã Hương Phong, Hải Dương, nguồn nước sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền; Tập trung xử lý, tiêu độc khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm sau lũ lụt, đảm bảo được nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân; rà soát sắp xếp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất, đá, cát sỏi trên địa bàn, thực hiện việc di dời Nhà máy gạch Tuynen km9, soát xét để di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư đến các khu quy hoạch.

- Thực hiện kiểm tra, tham mưu UBND thị xã kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên khoáng sản trái phép, gây ô nhiểm môi trường theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh

- Phối hợp các ngành tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp vùng nuôi trồng thủy sản tại vùng đầm phá, sông Hương, sông Bồ, các lòng hồ theo quy định.

 

Đăng Quang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.741
Truy câp hiện tại 2.168