Tìm kiếm thông tin
Xã Hương Vinh với những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Ngày cập nhật 04/03/2019

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vì vậy trong thời gian qua đảng Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành các nghị quyết, UBND xã đã cụ thể hóa thành các kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt và hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND xã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”, đảm bảo các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Công khai TTHC theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử xã và niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã. Kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp; những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ; sử dụng biên chế theo phê duyệt của UBND thị xã. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ trong thực thi công vụ.

- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã; Thúc đẩy CCHC và nâng cao chỉ số mức độ chính quyền điện tử của xã; Thực hiện việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử và tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

 

Phước Thịnh - Xã Hương Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 914