Tìm kiếm thông tin
Hương Vinh điểm sáng trong công tác cán bộ nữ
Ngày cập nhật 04/03/2019

Nhiều năm qua, Đảng ủy xã Hương Vinh đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ nhất là nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ. Vì vậy, Hương Vinh có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác trong bộ máy nhà nước khá cao so với các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

Hiện nay, cán bộ nữ  được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã có 5/14 đồng chí chiếm tỷ lệ 35,7%;  Có 9/29 nữ là đại biểu HĐND chiếm tỷ lệ 31%, giữ chức vụ chủ chốt tại xã có 03 đồng chí chiếm tỷ lệ 50%; Trong đó giữ các chức vụ như: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, ...

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh cho biết: Trong nhiều năm qua Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ cán bộ nữ, chú trọng nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống đảng và tổ chức chính trị. Trong đó, chỉ đạo các Chi ủy chú trọng phát hiện, lựa chọn cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, tiêu chuẩn để quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Mạnh dạn đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Đảng ủy xã Hương Vinh luôn dành sự quan tâm lãnh chỉ đạo công tác giới thiệu đào tạo, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ trong đó có đội ngũ cán bộ nữ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đội ngũ cán bộ nữ  từng bước trưởng thành qua thực tiễn; phấn đấu khắc phục những khó khăn của bản thân và gia đình để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của mình trong xã hội…

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực sự thống nhất, đổi mới về nhận thức đối với việc bình đẳng giới, luôn biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ thông qua đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ giới. Trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nữ trong đội ngũ cán bộ đương chức và quy hoạch. Hầu hết cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch, đảm bảo đúng độ tuổi, trải qua thực tiễn, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yều cầu và có xu hướng phát triển mang tính bền vững, lâu dài.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 11 NQ/TW của Bộ Chính trị đó là: “Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực”. Chính vì vậy, Đảng ủy đã phấn đấu nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt các Chi ủy, người đứng đầu về công tác phụ nữ, về bình đẳng giới; trong đó công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong tình hình mới. Đảng ủy xã Hương Vinh làm tốt công tác triển khai, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 gắn với công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ nữ. Xem đây là cơ sở cho việc tính toán xây dựng kế hoạch đề xuất để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ một cách khoa học, chặt chẽ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, bầu cử HĐND, UBND đối với xã được công nhận là xã nông thôn mới. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ nói chung, giới thiệu và đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ, nữ có trình độ, năng lực, đạo đức tốt, có triển vọng phát triển để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo định kỳ hàng năm. Trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức về lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý tình huống, tạo môi trường công tác để cán bộ trẻ, nữ học tập, trưởng thành.

Công tác cán bộ và sử dụng cán bộ nữ là một công tác cực kỳ khó; trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là của cấp ủy đảng, trong đó nòng cốt là Hội phụ nữ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh khẳng định: Đội ngũ cán bộ nữ ở địa phương khi được sắp xếp, bổ nhiệm đều tiếp cận nhanh công việc, phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, bàn giao những nhiệm vụ quan trọng, những việc khó, việc mới.

Những kết quả mà Đảng ủy xã Hương Vinh đạt được trong công tác cán bộ nữ là điểm sáng để các đơn vị trên địa bàn thị xã học tập, nhân rộng.

 

Thu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 953