Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính tại phường Hương Xuân, từ quyết tâm lãnh chỉ đạo đến hiệu quả thực thi
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngay từ những ngày đầu tiên khi bước sang năm 2019, UBND phường Hương Xuân đã tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2019 đã đề ra.

 

Hiệu quả mang lại từ việc quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của tập thể lãnh đạo cơ quan phường cùng với ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của Bộ phận công chức chuyên môn, tình hình thực hiện công tác CCHC của cơ quan phường trong quý I/2019 đạt được những kết quả nổi bậc:

1. Triển khai thực hiện các văn bản: Công tác triển khai các văn bản luôn được UBND phường thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2019, UBND phường đã ban hành các Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND phường về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND phường về chương trình công tác trọng tâm của UBND phường năm 2019, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND phường về phân công thực hiện các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND phường về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2018 của UBND phường về giao chỉ tiêu thu quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học năm 2019 và đã triển khai các văn bản tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 để các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Về triển khai các văn bản trên lĩnh vực cải cách hành chính, UBND phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 về cải cách hành chính năm 2019, khai Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2019 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 02/01/2019 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 02/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019... Nội dung của các kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

2. Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật: Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, ngày 07/01/2019, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-UBND về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2019. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, UBND phường đã tổ chức một đợt rà soát văn bản QPPL vào ngày 16/01/2019 và đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2018 đã hết hiệu lực thi hành gồm 03 Nghị quyết.

Từ đầu năm đến nay hệ thống văn bản do UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp.

3. Việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả: Duy trì hoạt động có hiệu quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường; công tác rà soát, cập nhật, thống kê, niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đã được UBND tỉnh công bố được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền về CCHC, thông tin về các TTHC được đẩy mạnh thực hiện. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã; duy trì thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại cơ quan phường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường được thực hiện tốt đảm bảo yêu cầu trong công tác.

Về công tác tiếp nhận đơn thư, trong quý I năm 2019, chưa có đơn thư của công dân, tổ chức gửi dến UBND phường.

Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch với công dân, tổ chức trong quý I/2019 cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch: Đã tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch 174 trường hợp; chứng thực 254 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp: Đã lập phiếu tiếp nhận giao dịch 14 trường hợp chủ yếu là hồ sơ xác nhận cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 13 trường hợp, cung cấp dữ liệu đất đai 01 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Xây dựng – Đô thị – Môi trường: Chủ yếu thực hiện thủ tục lập phiếu hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho 07 trường hợp.

- Đối với lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Đã thực hiện giao dịch 14 trường hợp, chủ yếu tập trung vào các thủ tục trên lĩnh vực BTXH 13 hồ sơ, liên thông thủ tục lĩnh vực người có công 01 hồ sơ.

- Đối với lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng: Đã thực hiện giao dịch 05 hồ sơ.

4. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc: Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phường Hương Xuân năm 2019. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

5. Việc đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu tổ chức, biên chế  cán bộ, công chức tại cơ quan phường: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được tập thể lãnh đạo địa phương quan tâm, UBND phường tuân thủ nghiêm túc việc cử cán bộ, công chức phường tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn ngày khác do cấp trên tổ chức.

6. Việc thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ:

Hiện nay UBND phường đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết.

Duy trì thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận Tiếp nhận trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Hiện nay UBND phường đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Để duy trì thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng, ngày 02/01/2019, UBND phường đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về công bố mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND phường;  xây dựng Kế hoạch số 05/KH-UBND về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND phường Hương Xuân; Kế hoạch số 06/KH-UBND về duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2019; Kế hoạch số 07/KH-UBND về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2019. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

8. Việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác: Duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở tại cơ quan cũng như kỹ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan phường, theo đó, UBND phường đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2019 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 để triển khai đến cán bộ, công chức cơ quan phường nghiêm túc thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo giờ làm việc phục vụ cho công dân.

Nhìn chung, công tác CCHC tại cơ quan phường luôn được duy trì thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả; việc thiếp nhận, thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân trong giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ luôn tuân thủ nguyên tắc các bước trong quy trình theo quy định của UBND tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân; thực hiện ứng dụng CNTT thành thạo góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai rõ ràng bằng các văn bản của nhà nước quy định cụ thể, kể cả các khoản phí, lệ phí giúp cho công dân nắm bắt thông tin.

Từ những kết quả nổi bậc đó, UBND phường Hương Xuân tiếp tục đề ra các nhiệm vụ cụ thể để đẩy mạnh thực hiện cho quý II và các tháng còn lại trong năm như sau:

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực: Thể chế và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đẩy mạnh công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện hiện có trên địa bàn, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin chính thống cho nhân dân nắm bắt. Thông qua các buổi họp dân ở các tổ dân phố cũng như các hội nghị tại phường để thông tin chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của người dân, để nhân dân được tiếp cận nhanh tất cả các vấn đề.

3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của phường; xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và phù hợp với các Luật, Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh, thị xã. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường; đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

4. Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính.

Kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tiến tới thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của phường. Công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện.

5. Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý và sử dụng CBCC của phường nhằm từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, khoa học, theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đội ngũ công chức trong thời gian tới.

6. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại phường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kinh phí ở tại cơ quan do cấp trên phân bổ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

8. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công vụ, đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động trong cơ quan. Sử dụng và khai thác tốt Trang thông tin điện tử phường; áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan phường.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.297
Truy câp hiện tại 4.706