Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy xã Hương Bình tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ 8 và chuyên đề năm 2019
Ngày cập nhật 15/05/2019

Sáng ngày 8/5/2019 tại Hội trường UBND xã Hương Bình, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ 8 và chuyên đề năm 2019 của đảng cho 52 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

 

Đồng chí Phan Hữu Tuế, Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy xã đã thông qua:

* Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

* Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

* Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí đã nhấn mạnh những thành tựuhạn chế, nguyên nhân sau 10 năm thực hiện; Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đặc biệt đồng chí đã chú trong chuyển tải nội dung của Kết luận số 37-Kl/TW: Thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 với các nội dung đó là:

Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân nhất là đối tượng cán bộ, hội viên phụ nữ.

+ Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được biết Đảng ủy xã Hương Bình thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo và hướng dẫn Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

 

Thu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.329