Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Sáng ngày 17/3/2020, tại trụ sở UBND thị xã Hương Trà, Thị ủy - HĐND –UBND - UBMTTQVN thị xã đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công 3 liệt sĩ: Đinh Khoai, liệt sĩ Hồ Thị Đơm và liệt sĩ Trần Rát.  
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  263/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Lý do:  Từ trần.  
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc tthôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 04 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 25 tháng 02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 219 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 12 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Ngày 07 tháng 02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 48.600.000 đồng (Bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 09 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 07 tháng  02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  151/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 09 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 07 tháng  02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 148 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 171.810.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm mười nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2019 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.544.631
Truy câp hiện tại 2.145