Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương trà ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương trà ban hành Quyết định số 1172 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2020, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thắng hiện ở tại Tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có chồng là Nguyễn Văn Truyện bị chết bất khả kháng.  
Nhằm cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch 789/KH-UBND ngày 10/08/2010 của UBND huyện (nay là thị xã) về triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2010.  
Ngày 18 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 18 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp 270.000 đồng, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp 
Ngày19 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1126  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 203.880.000 đồng (Hai trăm lẻ ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh theo dự toán đầu năm cấp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trực thuộc thị xã để thực hiện việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó: Phòng Giáo dục và Đào tạo:   129.200.000 đồng Các trường học:                         74.680.000 đồng    
Ngày 12/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.  
Ngày 12 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số:1071/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 07 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mức chuẩn trợ cấp: 270.000 đồng  
Ngày 11 tháng  8  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách 42 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 42.000.000 đồng (bốn mươi hai triệu đồng).  
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1828 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 1.124 người lao động thuộc thị xã Hương Trà không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 15 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.109 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.124.000.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng). Chi tiết danh sách kèm theo.  
Ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.836