Tìm kiếm thông tin
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 30/9/2019, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; hợp nhất Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016, Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2019 và Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019.

 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019;

2. Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng ( http://www.moc.gov.vn ) .

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 60