Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Ngày cập nhật 23/04/2019

Ngày 29/3/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 56-HD/BTG về việc tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 

Với mục đích, yêu cầu là khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam nói chung, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Trà nói riêng. Công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương, đơn vị;  kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, đơn vị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Với những nội dung tuyên truyền

1.  Tuyên truyền các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động.

2. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cả nước, cả tỉnh cũng như tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã. Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

3. Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

- Tuyên tuyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế (đã nêu trong Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ).

- Thông tin về triển khai các đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”; Đề án “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt” gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND, ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 549/KH-UBND, ngày 14/4/2016 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Hương Trà;  các chính sách đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên địa bàn…

- Việc các cơ quan Nhà nước ban hành bổ sung cơ chế, chính sách để bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

- Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm; hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng.

- Chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn cả nước cũng như trên địa bàn thị xã nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hàng Việt.

4. Thông tin hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động

- Nhấn mạnh quá trình xây dựng Chính phủ “kiến tạo”, cải cách hành chính; hành trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

- Tuyên truyền về trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết có nội dung liên quan đến các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

- Thông tin về công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, thuế; các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quá trình xử lý của các cơ quan chức năng trên địa bàn thị xã về những hoạt động trên.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị và hàng sản xuất trong nước.

- Các hoạt động khuyến khích đầu tư, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt và đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

5. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và của UBND thị xã.

- Tập trung nêu bật những nỗ lực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thị xã; nỗ lực của các ban ngành, địa phương, đơn vị trong việc quảng bá, giới thiệu và đưa hàng hóa, sản phảm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng. Trong đó chú trọng những nội dung như: đã tổ chức các Hội chợ trên địa bàn thị xã; Chương trình bán hàng khuyến mại kết hợp bán hàng bình ổn thị trường dịp tết Nguyên đán; đồng thời, triển khai đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tham gia hưởng ứng, góp phần định hướng trong việc điều chỉnh các giải pháp kích cầu, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.

- Phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp trong thực hiện Cuộc vận động tại các phòng, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Trong đó tập trung làm rõ những chuyển biến tại các địa phương, đơn vị; những địa phương chưa chuyển biến tích cực, nguyên nhân, việc khắc phục trong thời gian tới.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động; các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, “Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu”, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”, “Phiên chợ hàng Việt”,… đã có tác động lan tỏa Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Hương Trà.

6. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động.

- Tuyên truyền việc các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; việc thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm để nhận biết, phân biệt hàng giả, hàng nhái.

- Trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đưa hàng hóa, dịch vụ vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

- Hoạt động của các doanh nghiệp, người sản xuất trong mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn các địa phương.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”!

- Hàng hóa thương hiệu Việt tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững!

- Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phồn vinh của đất nước!

- Tự hào sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam!

- Tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao!

- Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước!

- Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam!

- Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt!

- Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng!

 

Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.566
Truy câp hiện tại 48