Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 27/06/2019

A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;

 

- Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-QLDA ngày 26/03/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-QLDA ngày 26/03/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;

- 14h54 ngày 26/03/2019: đăng tải E-TBMT, số E-TBMT: 20190353256-00, số báo 56 ngày 27/03/2019, mã thông tin 6A-19291420. Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây) và trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà (tại đây).

- Từ 14h54 ngày 26/03/2019 đến 15h00 ngày 02/04/2019: phát hành E-HSMT.

- 15h00 ngày 02/04/2019: đóng thầu.

- 15h00 ngày 02/04/2019: mở túi E-HSDT.

- Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 27/04/2019: đánh giá E-HSDT.

- 29/04/2019: thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng cao nhất.

- Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 08/05/2019: thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

B. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 08/05/2019, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã ban hành QĐ số 146/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà với các nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

- Giá trúng thầu: 3.913.075.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm mười ba triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 321