Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL
Thực hiện Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1169/STNMT-MT ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Để triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt một cách hiệu quả, thiết thực, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau:  
Thực hiện quyết định số 600 /QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thị xã về việc  phê duyệt các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.480.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 2020 để phân bổ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Đính kèm danh sách).  
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523 /QĐ-UBND  về việc phê duyệt Danh sách 1.479 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 78 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.401 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.479.000.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng). Chi tiết danh sách kèm theo.  
Ngày  29  tháng  6  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách trợ cấp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng, học viên sơ cấp nghề thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.  
Theo kết quả thực hiện đề tài ‘Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và Công văn số 244/ TTBVTV-BVTV của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn quy trình phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa như sau:  
Thực hiện công văn số 229/TTBVTV-BVTV của Chi cục TT-BVTV TTHuế ngày 18/6/2020. Trung tâm DVNN thị xã Hương Trà đã có Công văn số  158/TTDVNN-NN về việc tăng cường chỉ đạo quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ Hè thu 2020 như sau:  
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 04 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Danh sách chi tiết kèm theo như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.758
Truy câp hiện tại 2.176