Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Lao động TBXH
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3557233

Email: ldtbxh.huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Hồ Lê Hoàng Thịnh

Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3557233

Email: hlhthinh.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

 

Hoàng Tú Nam

Phó phòng

Điện thoại: 0234.3557233

Email: htnam.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Công Dũng

Phó phòng

Điện thoại:0234.3557233

Email: ncdung.huongtra@thuathienhue.gov.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

Điều 1. Vị trí chức năng:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Dự thảo, trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có công và xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Lao động thương binh xã hội.

3. Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm trên cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách; Pháp luật của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

5. Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về dạy nghề.

6. Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của Pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình quốc gia về bảo vệ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

 

9. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.

Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế quản lý nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Hướng dẫn và tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội.

Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện; Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

12. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

13. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

15. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

16. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

17. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Lao động Thương binh Xã hội.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách về đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của Pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện và sở Lao động thương binh xã hội.

20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế:

1. Tổ chức: Phòng lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; Khi Trưởng phòng đi vắng, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Các công chức chuyên môn do Trưởng phòng phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Biên chế:

Biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 425