Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: 107 CMT8, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3557220

Fax: 0234.3557672

Email: huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trần Ngọc Huyến

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0234.3557298

Email: tnhuyen.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

Dương Thị Minh Thi

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0234.3557543

Email: dtmthi.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Cao Xuân Thịnh

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0234.3558383

Email: cxthinh.huongtra@thuathienhue.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG

Điều 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Thường trực HĐND và UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng tham mưu các hoạt động của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện, điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của cơ quan, ngành, phòng ban cấp huyện (gọi chung là Phòng), UBND các xã, thị trấn; tham mưu, giúp Thường trực HĐND và UBND, Chủ tịch HĐND, UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Xây dựng và trình Thường trực HĐND và UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Thường trực HĐND và UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Đôn đốc, kiểm tra các Phòng Ban, UBND cấp xã trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các Phòng, UBND cấp xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin; chuẩn bị các báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật;

3. Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

4. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản; phối hợp với các Phòng tham mưu giúp UBND huyện chuẩn bị đề án theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các Phòng soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các Phòng  và UBND cấp xã, thị trấn trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định; đồng thời tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân và tổ chức  về các thủ tục hành chính. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, các Ban của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giữ mối quan hệ, phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện với Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể nhân dân cấp huyện;  các cơ quan, tổ chức của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn; duy trì mối quan hệ với Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở.

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết của HĐND huyện; các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan, giúp UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các Phòng và UBND cấp xã, thị trấn.

8. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, lưu trữ, tin học hóa hành chính nhà nước của UBND huyện.

9. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND huyện, cụ thể là thực hiện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của công dân tại cơ quan Văn phòng

10. Hướng dẫn Văn phòng các Phòng, Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của  công dân theo quy định của pháp luật;  thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của          Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện; đồng thời phục vụ tốt việc tổ chức tiếp dân của Thường trực HĐND và UBND huyện.

12. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của  Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND huyện.

13. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và       tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND huyện.

15. Quản lý và điều hành chương trình tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước của huyện; tổ chức vận hành, khai thác các phần mềm dùng chung của Văn phòng UBND tỉnh; trang Web của UBND huyện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức :

1. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 03  Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

2. Các chuyên viên theo dõi từng lĩnh vực:

- Chuyên viên Kinh tế;

            - Chuyện viên Tin học;

            - Chuyên viên Cải cách hành chính;

            - Chuyện viên Văn hoá xã hội;

            - Chuyên viên Nội chính;

            - Chuyện viên HĐND;

- Các cán bộ phụ trách kế toán, hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, thủ quý, tài xế.

Biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện nằm trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp do UBND huyện phân bổ hàng năm.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.367