Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Tài nguyên Môi trường
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: 107 CMT8, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3557361

Email: tnmt.huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Trần Thị Ngọc Loan

Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3557361

Email: ttnloan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

Trần Đăng Quang

Phó phòng

Điện thoại: 0234.3557361

Email: tdquang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

Điều 1. Vị trí và chức năng:

            1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển.

            2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Uỷ ban nhân dân huyện ban hành.

            2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

            3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân huyện.

            4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử đất huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường ở các xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

            5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn huyện; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

            6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân  huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

            7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn huyện. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

            8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng trên địa bàn huyện.

            9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Uỷ ban nhân dân  huyện.

            10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

            11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

            12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

            13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường các xã, thị trấn.

            14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

            15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

            16. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

            17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế:

            1. Tổ chức: Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

            a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

            b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; khi Trưởng phòng đi vắng một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công

            c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Các công chức chuyên môn do Trưởng phòng phân công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

            2. Biên chế: Biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

            3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.898