Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Y tế
Ngày cập nhật 28/11/2013

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Đường CMT8, Phường Tứ Hạ

Điện thoại: 0234.3758638

Email: yte.huongtra@thuathienhue.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Nguyễn Thị Hậu

Trưởng phòng

Điện thoại: 054.3758638

Email: nthau.huongtra@thuathienhue.gov.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

I. Vị trí và chức năng:

1. Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm : y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; Bảo hiểm Y tế; trang thiết bị Y tế; dân số.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thị xã đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1.Trình Ủy ban Nhân dân Thị xã :

            - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế địa phương.

            -  Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn toàn Thị xã.

            2. Phòng Y tế tham mưu cho Ủy Ban Nhân dân Thị xã ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

            3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn Thị xã  sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

            4. Giúp Ủy ban nhân dân Thị xã thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn Thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

            5. Tham mưu Ủy Ban Nhân Dân Thị xã thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân Thị xã.

            6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê, lưu trữ chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực y tế.

             7. Kiểm tra, tham gia thanh tra việc tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn Thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy Ban Nhân Dân Thị xã; tham mưu Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công quản lý và thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị xã.

            8. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy Ban Nhân Dân các xã, phường tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.

            9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban Nhân Dân Thị xã.

            10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thị xã.

            11. Thực hiện công tác giám sát thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định.

            12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân Thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 289