Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý 3 năm 2019 như sau:  
I.Tình hình thực hiện Công tác phòng chống dịch: Ngành y tế  tham mưu UBND thị xã  tổ chức Tổng kết công tác Y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ y tế năm 2019, đồng thời ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch giữa BCĐ PCD thị xã và BCĐ PCD các xã, phường.  
Trong quý II, công tác vệ sinh môi trường đạt được một số kết quả như sau: - Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại xã Hương Vinh, sau lễ mít tin, phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên các sông, hói, kênh, mương.  
I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 như sau:    
I. Thuận lợi, khó khăn 1.Thuận lợi : - Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Y tế với các Ban ngành đoàn thể trên địa bàn và UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.  
1. Công tác tuyên truyền: Trong quý 4, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành làm mới 44 pano phướng để tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính tại 02 xã Hương Phong và Hải Dương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng động về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đưa tỷ lệ cộng đồng dân cư tại các phường, xã được tập huấn và tiếp cận tài liệu thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đạt tỷ lệ trên 99,8%.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý 3 năm 2019 như sau:  
I.Tình hình thực hiện Công tác phòng chống dịch: Ngành y tế  tham mưu UBND thị xã  tổ chức Tổng kết công tác Y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ y tế năm 2019, đồng thời ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch giữa BCĐ PCD thị xã và BCĐ PCD các xã, phường.  
Trong quý II, công tác vệ sinh môi trường đạt được một số kết quả như sau: - Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại xã Hương Vinh, sau lễ mít tin, phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên các sông, hói, kênh, mương.  
I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 như sau:    
I. Thuận lợi, khó khăn 1.Thuận lợi : - Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Y tế với các Ban ngành đoàn thể trên địa bàn và UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.  
1. Công tác tuyên truyền: Trong quý 4, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành làm mới 44 pano phướng để tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính tại 02 xã Hương Phong và Hải Dương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng động về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đưa tỷ lệ cộng đồng dân cư tại các phường, xã được tập huấn và tiếp cận tài liệu thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đạt tỷ lệ trên 99,8%.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý 3 năm 2019 như sau:  
I.Tình hình thực hiện Công tác phòng chống dịch: Ngành y tế  tham mưu UBND thị xã  tổ chức Tổng kết công tác Y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ y tế năm 2019, đồng thời ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch giữa BCĐ PCD thị xã và BCĐ PCD các xã, phường.  
Trong quý II, công tác vệ sinh môi trường đạt được một số kết quả như sau: - Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại xã Hương Vinh, sau lễ mít tin, phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên các sông, hói, kênh, mương.  
I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 như sau:    
I. Thuận lợi, khó khăn 1.Thuận lợi : - Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Y tế với các Ban ngành đoàn thể trên địa bàn và UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.  
1. Công tác tuyên truyền: Trong quý 4, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành làm mới 44 pano phướng để tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính tại 02 xã Hương Phong và Hải Dương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng động về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đưa tỷ lệ cộng đồng dân cư tại các phường, xã được tập huấn và tiếp cận tài liệu thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đạt tỷ lệ trên 99,8%.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.290.706
Truy câp hiện tại 2.224