Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai   - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  
I. Kết quả thực hiện 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tổ chức đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  
Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 như sau:  
I.Về kết quả thực hiện 1. Lĩnh vực lao động, việc làm Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý I và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.  
I.Về kết quả thực hiện 1. An toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.  
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai   - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  
I. Kết quả thực hiện 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tổ chức đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  
Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 như sau:  
I.Về kết quả thực hiện 1. Lĩnh vực lao động, việc làm Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý I và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.  
I.Về kết quả thực hiện 1. An toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.  
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai   - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  
I. Kết quả thực hiện 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tổ chức đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  
Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 như sau:  
I.Về kết quả thực hiện 1. Lĩnh vực lao động, việc làm Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý I và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.  
I.Về kết quả thực hiện 1. An toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.  
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai   - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  
I. Kết quả thực hiện 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tổ chức đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  
Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 như sau:  
I.Về kết quả thực hiện 1. Lĩnh vực lao động, việc làm Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý I và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.  
I.Về kết quả thực hiện 1. An toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.  
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 257