Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí tiền lương
Ngày cập nhật 30/08/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 543.669.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng) từ nguồn chi Quản lý Hành chính Nhà nước bổ sung kinh phí tiền lương, phụ cấp lương và các khoản theo lương cho các cơ quan, đơn vị (theo chi tiết đính kèm).

 

 STT

Tên đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Thị ủy

                    337.268

 

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

                        5.364

 

3

Phòng Tư pháp

                        4.072

 

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

                      14.109

 

5

Đội Quy tắc đô thị

                        4.857

 

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

                      14.059

 

7

Trung tâm GDNN - GDTX

                      62.143

 

8

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

                      41.330

 

9

Hội Liên hiệp phụ nữ

                      23.485

 

10

Thị đoàn

                      36.982

 

 

Tổng cộng

                   543.669

 

       
       

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 173