Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 03/09/2020

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 209.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm 2020 phân bổ cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xã để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp phát kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xã.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xãH có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng nội dung, mục đích và lập thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 45