Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh hưởng GPMB dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn tại phường Hương Xuân (đợt 31)
Ngày cập nhật 31/10/2020

Ngày 22/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (đợt 31) gồm các nội dung như sau:

 

1. Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất, bồi thường chi phí di chuyển và chính sách hỗ trợ khác (tái định cư) cho 03 hộ gia đình, cá nhân và 01 cộng đồng dân cư đề nghị phê duyệt là: 1.566.278.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

2. Phương án bố trí tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân với tổng giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đề nghị phê duyệt: 92.875.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

 

Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 2.089