Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh hưởng GPMB dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn tại phường Hương Vân (đợt 33)
Ngày cập nhật 31/10/2020

Ngày 19/10/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (đợt 33) gồm các nội dung như sau:

 

1. Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất, bồi thường chi phí di chuyển và chính sách hỗ trợ khác (tái định cư) cho 06 hộ gia đình, cá nhân  phê duyệt là: 2.615.243.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng).

2. Phương án bố trí tái định cư cho 02 hộ gia đình, cá nhân với tổng giá trị tiền sử dụng đất phải nộp phê duyệt là: 170.100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu, một trăm ngàn đồng).

 

Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 1.622