Tìm kiếm thông tin
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai

  - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

 

- Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm: Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, hiện đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Ngoài ra, để kịp thời hổ trợ nhà đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của địa phương phát sinh trong năm 2020, Phòng đã tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của thị xã và được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 2. Tình hình giao đất, cho thuê đất

Đã tiếp nhận, tham mưu thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 170 trường hợp, đạt 100% hồ sơ tiếp nhận; cụ thể: Giao đất: 37 trường hợp, diện tích: 9791,3m2 (chủ yếu là giao đất tái định cư và giao đất cho người có công cách mạng); cho thuê đất 02 trường hợp; thu hồi đất: 63 trường hợp, diện tích 253.333m2.

3. Thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ tái định cư

 Tiếp nhận, thụ lý, thẩm định, tham mưu UBND thị xã thông báo thu hồi đất, ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 100% hồ sơ đã tiếp nhận đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật; cụ thể: tiếp nhận, thụ lý, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thông báo thu hồi đất 12 công trình dự án; ban hành Quyết định thu hồi đất 693 hộ, 08 cộng đồng dân cư và 15 tổ chức, diện tích: 892.215,6m2; Ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về đất và tài sản gắn liền với đất gồm 20 công trình, dự án, tổng giá trị phê duyệt: 91,2 tỷ đồng.

          4. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất

Năm 2020, số hộ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 37 trường hợp, diện tích 7828,4 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở.

          5. Việc xây dựng giá đất

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tham mưu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm; xây dựng giá đất tại 4 khu đất tái định cư phục vụ dự án Cam lộ - La Sơn.

6. Tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 - Thụ lý, tham mưu cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 274 giấy chứng nhận, trong đó: cấp giấy chứng nhận lần đầu 187 hồ sơ; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 45 hồ sơ; xác định lại hạn mức đất ở là 42 trường hợp.

 - Đã tham mưu, ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 79 hộ gia đình cá nhân do cấp giấy trái quy định pháp luật.

8. Công tác kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai:

Trong năm, đã thụ lý, tham mưu UBND thị giải quyết kịp thời 126 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp đất đai do UBND thị xã giao, trong đó: đơn thư 41 đơn và đơn kiến nghị, phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật 85 đơn. Việc tiếp nhận, thụ lý các đơn thư khiếu nại, kiến nghị cơ bản đúng quy trình, thời gian theo quy định.

9.  Một số công tác khác:

 Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ công việc và ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã qua mạng điện tử; Kiểm tra liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền tại các xã, phường, hiện nay đang tổng hợp để tham mưu kết luận; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan; phối hợp với cơ quan Thanh tra thị xã thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Hương Hồ; thanh tra công tác quản lý đất đai tại Hương Vinh; kiểm tra công tác quản lý đất đai tại Hương An và Hương Chữ; tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời những trường hợp liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn do UBND thị xã giao.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.126.869
Truy câp hiện tại 515