Tìm kiếm thông tin
Kết quả thực hiện công tác quản lý môi trường quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

1. Công tác tuyên truyền:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom xử lý rác thải của thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

 

- Đã phối hợp các ngành và các phường xã tổ chức tốt các hoạt động như: Ngày trái đất, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày đất ngập nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam, Tuần Lễ nước sạch… thông qua các ngày lễ, đã phát động được phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đã huy động hàng ngàn học sinh, thanh niên, nông dân, phụ nữ tham gia diệt trừ cây Mai dương và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường, xã góp phần xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tại các phường, xã.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường

Hằng năm, phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch triển khai chương trình công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của thị xã, qua đó đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cần thực hiện trong năm nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương và người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể như:

-  Đã tiến hành kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thị xã để thực hiện tốt theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các xã, phường triển khai các mô hình thu gom xử lý rác làm phân vi sinh, thu gom xử lý rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các phường, xã; thực hiện tốt công tác diệt trừ cây ngoại lai, cây Mai Dương, cây bèo Lục Bình; triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn.

- Phối hợp các sở ngành tiến hành kiểm tra, quan trắc nguồn nước trên địa bàn các xã, phường; tham gia xử lý, tiêu độc khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm sau bão, lũ lụt, đảm bảo được nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

3. Công tác xác nhận việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thị xã xác nhận 09 kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn; các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

- Phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch, thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra đã kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

- Giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời các kiến nghị về bảo vệ môi trường theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên, giải quyết các phản ánh trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, các phản ánh về môi trường đột xuất trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Trong năm, phòng đã tham mưu UBND thị xã kiểm tra, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với số tiền 354.840.000 đồng; lập biên bản vi phạm hành chính và trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với số tiền xử phạt là 725.610.000 đồng.

5. Công tác thu gom xử lý rác thải:

- Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn năm 2018-2020, phòng đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã phường thực hiện tốt đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã, chỉ đạo UBND các xã phường quản lý, giám sát công tác thu gom rác thải trên địa bàn.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc UBND các phường xã thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, một số xã phường chậm triển khai thực hiện dẫn đến hiệu quả mang lại không cao, số tiền thu được chưa đảm bảo theo kế hoạch.

- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đến nay đạt trên 91%, trong đó, đô thị đạt 96%, nông thôn đạt 87%. Hiện nay, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đã từng bước đi vào nề nếp theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa; cơ bản đã giải quyết vấn đề bức xúc do rác thải gây ra tại địa bàn trung tâm các phường, xã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

6. Công tác bảo vệ nguồn nước:

- Thực hiện Chương trình Quốc gia về nước sạch nông thôn và Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh hiện nay trên địa bàn đạt 99,8%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra; phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan trắc đánh giá môi trường nguồn nước để phục vụ sản xuất và chăn nuôi tại Vùng đầm phá, sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền.

7. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh (Khu vực Cồn lớn phường Hương Xuân; khu vực Cồn lớn xã Hương Vinh, khu vực Xước Dũ phường Hương Hồ, khu vực Điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng xã Hương Thọ).

- Chỉ đạo các xã, phường tổ chức quản lý hiệu quả các bến bãi tập kết các sỏi theo quy hoạch tại Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tiến hành kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND thị xã xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép và các bãi tập kết cát, sỏi nằm ngoài quy hoạch trên địa bàn.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.126.319
Truy câp hiện tại 220