Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 24/04/2021

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1257/KH-UBND về việc Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật,Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Qua đó tạo cơ hội cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Biểu dương, tôn vinh những Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; quan điểm, mục tiêu, nội dung tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đề ra trong Đề án.

- Nội dung, cách thức thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động của thí sinh; thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

Đối tượng tham gia thi là Báo cáo viên pháp luật thị xã và Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường.

2. Phạm vi

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn thị xã.

3. Cách thức tổ chức thi

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật thị xã và Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường để lựa chọn 01 Báo cáo viên pháp luật và 01 Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức.

4. Nội dung thi

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi, thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc, Ban Giám khảo cuộc thi

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Tiến độ thực hiện:

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch cuộc thi: Tháng 4/2021;

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi: Trước ngày 15/5/2021

- Thành lập Ban Giám khảo: Trước ngày 15/6/2021

2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức cuộc thi

a) Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức cuộc thi, Phòng Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.

c)  Tiến độ thực hiện: Tháng 4/2021

3. Triển khai Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi

a) Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức cuộc thi, Phòng Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan

c) Tiến độ thực hiện: Sau khi ban hành Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi

4. Truyền thông về Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng/Trang thông tin điện tử

a) Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Phòng Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan,UBND các xã, phường

c) Tiến độ thực hiện: Cả năm

+ Trước khi tổ chức cuộc thi: truyền thông về công tác triển khai, mục đích, ý nghĩa cuộc thi, vận động báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tích cực tham gia Cuộc thi và người dân quan tâm theo dõi;

+ Trong thời gian tổ chức thi ở các cấp: truyền thông về tình hình, nội dung cuộc thi, kết quả cuộc thi,...

+ Sau khi kết thúc Cuộc thi: truyền thông về hiệu quả, những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Tổ chức Cuộc thi

a) Ở thị xã

- Cơ quan chủ trì: Ban tổ chức cuộc thi, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc thị.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan, UBND các xã, Phường.

- Tiến độ thực hiện: Tổ chức cuộc thi thị xã; hoàn thành trước ngày 20/ 7/2021 và gửi danh sách thí sinh tham gia cuộc thi vòng chung kết do cấp tỉnh tổ chức trước ngày 31/7/2021.

b) Ở xã, phường:

- Tiến độ thực hiện: Công chức Tư pháp hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân các xã, phường cử Tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi tại thị xã danh sách gửi về phòng Tư pháp trước ngày 10/6/2021.

6. Tổ chức Đoàn tham gia Cuộc thi Trung ương

a) Tham gia vòng chung kết tại tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Ban tổ chức cuộc thi, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan, UBND các xã, phường.

- Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức cuộc thi của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Ban tổ chức cuộc thi của thị xã có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc thi trên toàn thị xã và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; Tổng kết cuộc thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.

b) Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã, Ban tổ chức cuộc thi của thị xã triển khai kế hoạch này.

c) Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động lựa chọn những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã và gửi danh sách trước ngày 10/6/2021 để Phòng Tư pháp kịp thời lên kế hoạch tham mưu tổ chức cuộc thi cho 02 cấp: Cấp xã dành cho đối tượng là Tuyên truyền viên pháp luật; cấp huyện dành cho Báo cáo viên pháp luật để lựa chọn thí sinh (mỗi cấp một thí sinh) tham dự cuộc thi do tỉnh tổ chức.

2. Kinh phí thực hiện

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã xây dựng kinh phí cho cuộc thi được đảm bảo theo quy định pháp luật.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.718