Tìm kiếm thông tin
Thị ủy Hương Trà: Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Ngày cập nhật 28/04/2021

Ngày 19/4/2021, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành số Kế hoạch 25 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 - Tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Thông qua Hội thi, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

 - Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 - Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc Hội thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT GIẢI

1. Phương thức tổ chức và đối tượng dự thi

1.1. Phương thức:

Mỗi tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy tiến hành sơ khảo, lựa chọn và quyết định 01 thí sinh tham gia Hội thi ở thị xã.

1.2. Đối tượng và số lượng dự thi

- Đối tượng dự thi: là những đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

- Số lượng thí sinh tham gia Hội thi ở thị xã: Ban tổ chức Hội thi tiến hành sơ khảo (chấm phần soạn Đề cương), sau vòng sơ khảo sẽ quyết định số lượng dự thi vòng chung khảo (phần thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo).

2. Nội dung thi

Thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để dự thi; khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

3. Hình thức thi: Hội thi có 02 vòng thi:

3.1. Vòng sơ khảo: phần thi soạn Đề cương thuyết trình

Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang A4, gửi về Ban tổ chức Hội thi trước ngày 15/6/2021.

Ban giám khảo hội thi chấm điểm Đề cương (bản word) và lựa chọn các thí sinh đạt điểm cao tham gia vòng chung khảo.

3.2. Vòng chung khảo: gồm 02 phần thi

- Phần thi thuyết trình: thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 20-25 phút. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì phải gửi slide (không quá 60 slide) cho Ban tổ chức trước 10 ngày diễn ra Hội thi.

- Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

4. Tài liệu

Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.

5. Phương thức đánh giá, xếp loại

5.1. Phương thức đánh giá

  - Các nội dung thi: Đề cương, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi được tính theo thang điểm 10 (có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi).

 - Kết quả điểm của các thí sinh tham gia cả 02 vòng thi là trung bình cộng của 03 loại điểm trên (tổng số điểm chia 6). Trong đó:

+ Điểm Đề cương: hệ số 2.

+ Điểm Thuyết trình: hệ số 3

+ Điểm Trả lời câu hỏi: hệ số 1.

5.2. Xếp loại

- Loại Giỏi: đạt từ 8,5 đến 10 điểm.

 - Loại Khá: đạt từ 07 đến dưới 8,5 điểm.

 - Loại Trung bình: đạt từ 05 đến dưới 07 điểm.

 - Loại Yếu: đạt dưới 05 điểm.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

 - Các TCCS đảng: hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

 - Hội thi ở thị xã: trong tháng 7/2021.

2. Địa điểm

 Hội thi ở thị xã được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ

1.Đối với các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy

Cấp ủy, chi bộ (nơi không có cấp ủy) tiến hành sơ khảo, lựa chọn và quyết định thí sinh tham gia Hội thi ở thị xã.

2. Đối với Hội thi ở thị xã:

- Ban Tổ chức Hội thi do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị làm Trưởng ban và một số thành viên.

- Ban giám khảo Hội thi từ 3-5 người, gồm Trưởng ban và một số thành viên.

- Tổ thư ký Hội thi do Ban tổ chức Hội thi ở thị xã quyết định.

V. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí

- Các TCCS đảng chủ động chuẩn bị kinh phí để hỗ trợ thí sinh tham gia Hội thi.

- Ban Tuyên giáo Thị ủy lập dự trù kinh phí tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy.

- Tùy vào điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị có thể huy động thêm các nguồn kinh phí, khuyến khích các nguồn xã hội hóa để bổ sung thêm vào phần thưởng cho các thí sinh đạt giải.

2. Khen thưởng

- Số lượng và giá trị giải thưởng Hội thi ở thị xã, gồm:

  + 01 giải Nhất;

+ 01 giải Nhì;

 + 02 giải Ba;

+ Một số giải khuyến khích.

- Cách xét giải lựa chọn từ cao xuống thấp. Thí sinh đạt giải Nhất phải đạt loại Giỏi (đạt từ 8,5 điểm trở lên); nếu không đạt loại giỏi, người cao điểm nhất cũng chỉ được giải Nhì. Thí sinh đạt giải Khuyến khích phải đạt điểm Khá trở lên (đạt từ 7 điểm).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy

- Tiến hành sơ khảo, lựa chọn và quyết định 01 thí sinh tham gia Hội thi ở thị xã.

- Hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi ở thị xã gồm có:

+ Công văn và danh sách đăng ký báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia Hội thi ở thị xã (Họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, đơn vị công tác)

+ Tên chuyên đề thi.

+ Đề cương bài thuyết trình có chữ ký của người soạn và chữ ký của người duyệt (Bí thư hoặc Phó Bí thư các TCCS đảng bộ trực thuộc Thị ủy).

Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy; đồng thời gửi file đề cương qua địa chỉ email: bantuyengiaohuongtra@gmail.com.vn

2. Ban Tuyên giáo Thị ủy

- Phối hợp Văn phòng Thị ủy lập dự toán kinh phí cho Hội thi ở thị xã và Hội thi cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Hội thi ở thị xã.

- Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi ở thị xã; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của hội thi và chỉ đạo toàn bộ hội thi.

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ và tổ chức rút kinh nghiệm sau hội thi.

- Lập danh sách đăng ký thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã lập chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Hội thi trong quá trình trước, trong và sau khi tổ chức trên trang Website Thị ủy và hệ thống truyền thanh thị xã.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các TCCS đảng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) để cùng phối hợp giải quyết.

Lưu ý: Nếu tình hình dịch, bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ có thông báo bằng văn bản để điều chỉnh các hình thức tổ chức Hội thi ở thị xã cho phù hợp.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.782