Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới thị xã Hương Trà giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021
Ngày cập nhật 28/04/2021

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1374 /KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới thị xã Hương Trà giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                   

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa bàn biên giới đất liền, biên giới biển của tỉnh để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân nơi thực hiện Đề án, nhất là ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỰC HIỆN

1.    

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp… theo các nhóm đối tượng:

- Cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

- Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương.

 

2021

Đồn BPCK cảng Thuận An

Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao; Giáo dục& Đào tạo

2.    

Bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

 2021

Phòng VH&TT

 

Đồn BPCK cảng Thuận An

3.    

- Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, trường học, đồn Biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật.

- Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở  Đồn biên phòng, xã biên giới.

2021

UBND thị xã

Phòng Tư pháp; Văn hóa  Thông tin; Giáo dục& Đào tạo, Đồn BPCK cảng Thuận An, UBND xã Hải Dương

4.    

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở xã biên giới

Khi có vụ án

Tòa án nhân thị xã

Phòng Tư pháp,  Công an, Viện KSND thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5.    

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm, tổ tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở xã biên giới để PBGDPL cho các đối tượng tham gia.

 2021

UBND xã Hải Dương

Đồn BPCK cảng Thuận An

(trực tiếp là phòng Tư pháp, Lao động - TB &XH, xã Hải Dương).

6.    

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và những người có uy tín ở xã biên giới.

2021

Đồn BPCK cảng Thuận An

Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng thị xã Hương Trà

7.    

Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp.

2021

Đồn BPCK cảng Thuận An

Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng thị xã Hương Trà.

8.    

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng

Quý IV

năm 2021

UBND thị xã

Các Phòng, ban chuyên môn, Đồn BPCK cảng Thuận An, xã Hải Dương

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồn BPCK Cảng Thuận An, Văn phòng HĐND và UBND thị xã chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND thị xã, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đồng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.482