Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021)
Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1387/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) với các nội dung sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

b) Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) với những nội dung thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán và nguyện vọng của người dân từng vùng, dân tộc khác nhau.

          II. Nội dung

          1. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền

          1.1. Tuyên truyền tháng hành động quốc gia PCBLGĐ

          a) Chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

b) Các thông điệp:

  - Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em;

  - Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

  - Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;

  - Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;

  - Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

  - Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền;

  - Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình;

- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác.

- Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

c) Thời gian: Từ ngày 01/6/2021-30/6/2021.

1.2. Tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam

a) Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

b) Các thông điệp truyền thông:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

- Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền.

- Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những người con khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

2. Các hoạt động

2.1. Tổ chức Lễ phát động tháng hành động quốc gia PCBLGĐ (Cấp tỉnh, có kế hoạch riêng)

a) Thời gian: Ngày 01/6/2021

b) Địa điểm: Công viên trung tâm thị xã Hương Trà.

2.2. Tổ chức Hội thi Gia đình Thể thao năm 2021 (Có Kế hoạch riêng)

a) Thời gian: Dự kiến ngày 18 -19 tháng 6 năm 2021.

b) Địa điểm:         Nhà luyện tập và thi đấu thể thao thị xã.

c) Nội dung: Thi đấu 02 môn Cầu lông và Bóng bàn.

3. Tham gia cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề “Gia đình - Nơi của yêu thương và chia sẻ” (Thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh).

a) Thời gian: Dự kiến phát động vào tháng 4/2021, trao giải vào ngày 28/6/2020.

b) Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Tham dự Hội nghị Tuyên dương các mô hình, Câu lạc bộ về gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) tại Lễ Khai mạc Hội thi gia đình Thể thao cấp tỉnh. (Dự kiến chọn 01 CLB và 01 Mô hình PCBLGĐ).

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã tham mưu Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam.

Phối hợp tuyên truyền, cổ động trực quan các thông điệp hưởng ứng tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức hội thi gia đình thể thao thị xã năm 2021 và tham gia hội thi gia đình thể thao cấp tỉnh.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động và chọn học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Gia đình - Nơi của yêu thương và chia sẻ”.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ chọn 01 CLB và 01 Mô hình PCBLGĐ có nhiều đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn đề xuất khen thưởng và tham dự Hội nghị Tuyên dương các mô hình, Câu lạc bộ nhân dịp 20 năm ngày Gia đình Việt Nam.

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào tháng hành động vì trẻ em.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động và chọn học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Gia đình - Nơi của yêu thương và chia sẻ”.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể thị xã

Phối hợp lồng ghép các nội dung của tháng hành động quốc gia PCBLGĐ vào các hoạt động của các ban, ngành đoàn thể.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; triển khai tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương. Tiếp tục xây dựng và duy trì hệ thống địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Tăng cường thời lượng phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam trên hệ thống truyền thanh; Chú trọng các phóng sự, bài viết về CLB và Mô hình PCBLGĐ có nhiều đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Lễ phát động tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và hội thi gia đình thể thao thị xã.

6. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam.

Tùy điều kiện của địa phương tiến hành tổ chức Hội thi Gia đình Thể thao ở đơn vị mình, chọn các gia đình thể thao đại diện cho địa phương mình tham gia Hội thi Gia đình Thể thao cấp thị xã. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội thi, hội nghị, tọa đàm, biểu dương các cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình. Chọn 01 CLB và 01 Mô hình PCBLGĐ có nhiều đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương đề nghị UBND thị xã (danh sách gửi qua phòng VH&TT trước ngày 15/6/2021) để xét đề xuất khen thưởng và tham dự Hội nghị Tuyên dương các mô hình, Câu lạc bộ nhân dịp 20 năm ngày Gia đình Việt Nam cấp tỉnh.

Tuyên truyền, cổ động trực quan về tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam qua hệ thống đài truyền thanh, áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, trung tâm, trường học, địa điểm công cộng.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.694
Truy câp hiện tại 1.157