Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1220/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thị xã Hương Trà. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước thị xã Hương Trà được kiện toàn, gồm các ông, bà có tên sau:

 

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

          2. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã

3. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Trần Ngọc Huyến, Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã,

 - Ông Lương Công Tuấn, Phó Trưởng Công an thị xã,

- Mời ông Trương Đình Đổng, Chánh Văn phòng Thị ủy,

4. Các ủy viên:

 - Ông Nguyễn Xuân Thạnh, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

 - Ông Hoàng Kính, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã;

- Ông Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã;

- Ông Phan Đình Thuận, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp thị xã;

 - Ông Trần Hữu Phúc, Chánh Thanh tra thị xã;

 - Ông Nguyễn Văn Duật, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;

- Ông Ngô Thanh Bình, Đội trưởng đội An ninh, Công an thị xã;

- Bà Nguyễn Thị Mai Sương, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

- Ông Hồ Đình Đạt, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

 - Tham mưu, đề xuất giúp Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và các nội dung liên quan để tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thị xã.

 - Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; tổ chức cắm biển tại các “khu vực cấm”, “địa điểm cấm” trên địa bàn thị xã theo quyết định của UBND tỉnh.

  - Tiến hành rà soát, đề xuất, bổ sung, sửa đổi danh mục bí mật Nhà nước  của thị xã báo cáo UBND tỉnh quyết định; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của thị xã lên cấp trên theo quy định.

- Ban Chỉ đạo được chọn cử một số chuyên viên và phương tiện của ngành mình phục vụ cho công tác chỉ đạo khi có nhu cầu cần thiết; trong quá trình tổ chức thực hiện gặp vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo, giải quyết.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.468