Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 như sau:

I. Mục tiêu chung

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP).

- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

- Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho người tiêu dùng.

- Duy trì và phát triển các vùng trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm, giết mổ, nuôi trồng thủy sản, chợ tiêu thụ sản phẩm an toàn. Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ thực phẩm an toàn.

II. Mục tiêu cụ thể

          - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. 

          - 100% xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Tăng cường tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP” và Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp xã trong quản lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

         - Tập trung vào các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP theo quy định của pháp luật.

         - Nhân rộng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

2. Thông tin, truyền thông về ATTP

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, về tác hại trong việc sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến, tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ pháp luật về ATTP.

- Phối hợp chặt chẽ  với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thị xã trong tuyên truyền, giám sát, vận động thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) và nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã; tăng cường kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; chuyển mạnh sang hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể: các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào các cơ sở lưu thông buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, lò mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống; các sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2022 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của thị xã.

            4. Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

          - Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

          - Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP.

          - Tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá thực phẩm an toàn.

          IV. Kinh phí

  Nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí tự chủ do ngân sách nhà nước cấp năm 2022 (chi tiết phụ lục kèm theo).

          V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch cụ thể, đảm bảo hiệu quả.

- Hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số số 734/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thị xã, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

- Định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn. Duy trì và phát triển các vùng trồng rau an toàn theo kế hoạch, các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Phối hợp với phòng Kinh tế về tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản thực phẩm.

3. Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trung tâm y tế 

Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có các dấu hiệu, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã cấp bổ sung kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch. Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, quyết toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP đạt hiệu quả.

5. Công an thị xã

Phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn thực phẩm. Kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, kém chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn. Điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã

- Chủ trì, chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc đưa tin bài phản ánh các hoạt động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và công thương. Thông tin kịp thời, chính xác đến người dân kết quả kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đội QLTT số 4 phối hợp

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thị xã giám sát, tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm; phát động các phong trào bảo đảm ATTP nhằm thúc đẩy sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các thực phẩm an toàn trong cộng đồng.

- Hội Nông dân thị xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 13/10/2021 giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”.

- Đội Quản lý thị trường số 4: phối hợp trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường.

8. UBND các xã, phường

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trên địa bàn xã, phường; đồng thời triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nông nghiệp tại địa phương.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp xã trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức cho các hộ dân cam kết Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP trên địa bàn, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về ATTP.

- Định kỳ (30/5 và 30/11 hằng năm) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Kinh tế), trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

UBND thị xã yêu cầu các UBND các xã, phường và các ngành liên quan triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Bê - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.782