Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/09/2023

Ngày 31/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND về Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định đã giao trách nhiệm các cơ quan, ban ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, quản lý, sử dụng có hiệu quả người lao động nước ngoài trên địa bàn.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 54.896