Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm hệ thống âm thanh, màn hình led Hội trường xã Bình Thành
Ngày cập nhật 14/09/2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm hệ thống âm thanh, màn hình led Hội trường xã Bình Thành với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh, màn hình led Hội trường xã Bình Thành.

2. Tổng Dự toán: 457.951.000 đồng.

3. Nguồn vốn: Nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh 450 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Thành.

4. Tên chủ đầu tư: UBND xã Bình Thành.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

(Kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thị xã Hương Trà)

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc đã thực hiện

4.935

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định giá

4.935

Nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh 450 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Thành

Đã thực hiện

 

 

 

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

453.016

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

2.200

Chỉ định thầu

 

Quý III/2023

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT

2.200

Chỉ định thầu

 

Quý III/2023

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 3: Mua sắm hệ thống âm thanh, màn hình led Hội trường xã Bình Thành

448.616

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2023

Trọn gói

20 ngày

 

Cộng

457.951

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 53.547