Tìm kiếm thông tin
Kết luận của lãnh đạo UBND thị xã về rà soát công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã.
Ngày cập nhật 22/06/2018

Ngày 11/6/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1278 /TB-UBND về việc Thông báo kết luận của của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về việc rà soát công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã. Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

1. Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn

Trung tâm PTQĐ cùng UBND phường Tứ Hạ, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đo đạc tiến hành rà soát, chỉnh lý đối tượng, diện tích theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, phương án giao đất…trước ngày 15/6/2018.

UBND phường Tứ Hạ tiến hành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng, hoàn thành trước ngày 20/6/2018.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã: yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thành trước ngày 28/6/2018 để Trung tâm PTQĐ tổng hợp hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường, công khai phương án theo quy trình.

2. Dự án Khu dân cư Hương Vinh

- Đối với hộ ông Trần Văn Sung: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để rà soát quy hoạch, báo cáo đề xuất UBND thị xã phương án xử lý trước ngày 22/6/2018.

- Đối với hộ bà Tôn Nữ Thị Yến: Trung Tâm PTQĐ tổ chức làm việc với các ngành liên quan, thống nhất phương án giải quyết, báo cáo UBND thị xã trước ngày 18/6/2018.

3. Một số công trình, dự án khác:

- Đường Trung tâm Tứ Hạ - Hương Vân: Phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành làm việc, thống nhất với các ngành liên quan về kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản của 21 hộ bị ảnh hưởng theo quy định, báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/6/2018.

- Đường Nội thị tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ: Sau khi kết thúc công khai, Trung tâm PTQĐ tiến hành trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường , hoàn thành trước ngày 25/6/2018.

- Trạm bơm Long Khê - Hương Vân: Trung tâm PTQĐ hoàn chỉnh hồ sơ, trình phòng TN-MT thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 15/6/2018.

- Khu Quy hoạch TDP 3, phường Hương Chữ: UBND phường Hương Chữ tiến hành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thành trước ngày 16/6/2018.

Đường An Thuận - Vân Cù, xã Hương Toàn: Trung tâm PTQĐ trình thẩm định phương án bồi thường trước ngày 18/6/2018.

Đường Quy hoạch số 4 - Hương Văn:

+ Trung Tâm PTQĐ tổ chức họp và làm việc với các hộ dân, xây dựng phương án đất đổi đất 6 hộ bị ảnh hưởng trước ngày 20/6/2018.

+ Đối với tài sản ông Võ Trọng Cửu và Hoàng Xuân Đông: tiến hành tổ chức công khai, láy ý kiến phương án hỗ trợ tài sản trên đất 02 hộ trên.

Đường Lê Đức Toàn, phường Hương Hồ: Đối với tài sản của trường tiểu học, Trung tâm PTQĐ mời các ngành làm việc để xác định phần trăm chất lượng còn lại trước ngày 15/6/2018.

Dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía bắc (Đường  5A 4C), Đường quy hoạch số 4 phường Hương Văn, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng Ép Lạc: Trung tâm PTQĐ rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tổ chức làm việc với chủ đầu tư, các  ngành liên quan để thống nhất phương án xử lý, báo cáo UBND thị xã trước ngày 22/6/2018.

Dự án Mạch 2 đường dây 220Kv Đông Hà - Huế: liên quan đến các hộ có nhà và đất ở bị ảnh hưởng hành lang tuyến điện 220Kv: Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND văn bản chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/6/2018.

4. Một số công việc khác

Trung tâm PTQĐ kịp thời báo cáo UBND thị xã những vướng mắc trong quá trình thực hiện để xử lý.

Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền trung có văn bản gửi UBND thị xã trước ngày 15/6/2018 về việc điều kiện cho phép nhà ở tồn tại, việc xây dựng mới nhà ở dưới hành lang tuyến điện 220Kv.

Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tất cả các hồ sơ thẩm định còn tồn đọng trước ngày 15/6/2018.

Trung tâm PTQĐ đẩy nhanh tiến độ, trình thẩm định điều kiện bồi thường và phương án bồi thường của các công trình còn tồn đọng sau khi đã đầy đủ hồ sơ thủ tục.

Thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã xem lại và thông qua. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 126