Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra công tác triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2019
Ngày cập nhật 01/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019, Kế hoạch số 2045/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND thị xã kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

 

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề:

- Việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Các ngành, các cấp chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn thị xã.

- Công tác tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền phải gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức, lề lối làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp, đặc biệt là trong giai đoạn tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề dân bàn, dân quyết định phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, gây ảnh hưởng làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thị ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền  và thi đua hàng năm.

- Nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện hành vi vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ nghiêm túc, phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

- Tạo điều kiện để Ban Dân vận Thị ủy, Khối dân vận các xã, phường, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến các xã, phường và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Phối hợp Ban Dân vận Thị ủy, UBMTTQVN và các đoàn thể thị xã tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách người có công, chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Qua kiểm tra Đoàn đã nghe báo cáo kết quả triển khai năm dân vận chính quyền 2019 của hai đơn vị và kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan, sau đó Đoàn đã kiểm tra tình hình thực tế và đánh giá bước đầu công tác triển khai, thực hiện của hai cơ quan. Nhìn chung các cơ quan đã triển khai khá đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác dân vận chính quyền và phát huy dân chủ trong cơ quan.

 

Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.127
Truy câp hiện tại 657